گرامر

آموزش ماضی نقلی (حال کامل) در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

ماضی نقلی (حال کامل)

اول چند نمونه از زمان ماضی نقلی را به همراه ترجمه ببینیم بعد در مورد نحوه ساخت صحبت می کنیم:

Tom is looking for his key. He can’t find it. He has lost his key.

تام دارد دنبال کلیدش می گردد. او نمی تواند آن را پیدا کند. او کلیدش را گم کرده است.

I have lost my key.

من کلیدم را گم کرده ام.

He has lost his key.

او کلیدش را گم کرده.

 

حالا ساختار زمان ماضی نقلی:

اسم مفعول + have

اسم مفعول + has

از has برای سوم شخص مفرد ( He , She , It ) استفاده می شود. برای بقیه از Have.

آشنایی با سه شکل یک فعل

I’ve (=l have) cut my finger.

انگشتم را زخم کرده ام.

He told me his name, but I’ve forgotten it.

اسمش را به من گفت، ولی فراموشش کرده ام.

This is the first time I’ve driven a car.

این اولین بار است که ماشین رانده ام.

توجه کنید خود فعل have به معنای خوردن هم هست:

I have just had lunch.

همین تازه ناهار خورده ام (have اول کمکی برای ماضی نقلی است، had دوم در واقع اسم مفعول have به معنای خوردن یا داشتن است).

 

برای منفی کردن به فعل کمکی have / has یک not اضافه می شود:

He’s (=He has) not lost his key.

او کلیدش را گم نکرده است.

برای سوالی کردن هم فعل کمکی have / has به ابتدای جمله می آید:

Has he lost his key?

آیا او کلیدش را گم کرده است؟

Have you lost your key?

آیا تو کلیدت را گم کرده ای؟

 

این گفتگو را بخوانید. به حالت های نقلی منفی و نقلی سوالی توجه کنید. توجه کنید been اسم مفعول افعال to be یا همان am , is , are است به معنای بودن.

DAVE: Have you travelled a lot, Jane?

جین، تو زیاد سفر رفته ای؟

JANE: Yes, I’ve been to lots of places.

بله، خیلی جاها بوده ام.

DAVE: Really? Have you ever been to China?

جدی؟ هیچ وقت چین بوده ای؟

JANE: Yes, I’ve been to China twice.

بله، دو بار چین بوده ام.

DAVE: What about India?

هند چطور؟

JANE: No, I haven’t been to India.

نه، هند نبوده ام.

 

مثال ها:

We must have taken a wrong turn again.

حتما دوباره یک خیابان را اشتباهی پیچیدیم.

I shouldn’t have taken out a student loan.

نباید وام دانشجویی گرفته بودم.

You couldn’t have read it correctly.

پیشنهاد ما:  درس 10: Reflexive pronouns, Second conditional

نمی شود آن را درست خوانده باشی (حتما آن را درست نخوانده ای).

Have seen Karenin, but little hope of divorce.

کارنین را ملاقات کرده، ولی امید چندانی به طلاق نیست.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *