یک قسمت دیگر از آموزش معرفی و احوال پرسی که در زبان بسیار پرکاربرد می باشد را داریم که در سطح مبتدی قرار دارد. اگر قسمت های قبل را کامل مشاهده کردید حال می توانید با این قسمت تمرین کنید و مثال های جدید را از این مورد ببینید.

این بخش شامل گفتن ساعت در یک صحبت ساده و صحبت در مورد پدر و معرفی فامیلی و معرفی کوتاه از خود برای یک شرکت یا هتل وجود دارد همچنین ابراز خوشحالی در ملاقات اول به صورت ساده موجود است که باید به خوبی موارد را گوش دهید.

گفتن ساعت در صحبت ساده

فارسی:

عنوان: جلسه چه ساعتی هستش؟

متن مکالمه:

آ: جلسه چه ساعتی هستش؟

ب: ۱۰:۰۰.

آ: اوووه. من دیر کردم؟

ب: نه، دیر نکردی. پنج دقیقه به ده هستش.

آ: پنج دقیقه به ده؟

ب: درسته. زود اومدی.

انگلیسی:

Title:What time is the meeting?

conversation text:

A: What time is the meeting?

B: 10:00.

A: Uh-oh. Am I late?

B: No, you’re not. It’s five to ten.

A: Five to ten?

B: That’s right You’re early.

از پدرت بگو

فارسی:

عنوان: از پدرت برام بگو.

متن مکالمه:

آ: از پدرت برام بگو.

ب: خب، اون یه پزشک هستش. و خیلی قد بلنده.

آ: و در مورد مادرتون چطور؟

ب: اون یه مهندسه. اون خیلی زیباست.

انگلیسی:

Title:Tell me about your father.

conversation text:

A: Tell me about your father.

B: Well, he’s a doctor. And he’s very tall.

A: And how about your mother?

B: She’s an engineer. She’s very pretty.

 

 

معرفی فامیلی

فارسی:

عنوان: فامیلیتون چیه؟

متن مکالمه:

آ: فامیلیتون چیه لطفا؟

ب: فاوا.

آ: و اسمتون چیه؟

ب: اسم کوچیکم؟ باب.

آ: ممنونم، آقای فاوا.

ب: خواهش میکنم.

 

انگلیسی:

Title:What’s your last name?

conversation text:

A: What’s your last name, please?

B: Fava.

A: And your first name?

B: My first name? Bob.

A: Thank you, Mr. Fava.

B: You’re welcome.

 

سوال کوتاه و پر تکرار

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه

صحبت ساده ابراز خوشحال از آشنایی

این محتوا تنها برای کاربران دارای اشتراک ویژه است. با تهیه اشتراک ویژه به همه محتواهای آموزشی سایت دسترسی خواهید داشت.

تهیه اشتراک ویژه