سطح A1 صحبت کردنمهارت ها

اغلب، گاهی اوقات، یا هرگز؟

آنچه در این مطلب میخوانید

قیدها به جملات کمک می‌کنند تا معانی دقیق‌تر و روان‌تری داشته باشند. در این درس یاد می گیرید که چگونه با بکارگیری این قید ها با دیگران صحبت کنید.

A: I often play games online.
B: Oh? I never do that.
C: I sometimes do.

الف: من اغلب به صورت آنلاین بازی می کنم.
ب: اوه؟ من هرگز آن را انجام نمی دهم.
ج: من گاهی انجام می دهم.

Group A: You are salespeople. Offer help to the customers.
Answer questions about prices.
Group B: You are customers. Decline help three times.
Then accept help three times, and ask for the prices of three items.

A: Can I help you?
B: No, thanks. I’m just looking.

A: Can I help you?
B: Yes, please. How much…?

گروه الف: شما فروشنده هستید. به مشتریان کمک کنید. به سوالات در مورد قیمت ها پاسخ دهید
گروه B: شما مشتری هستید. سه بار کمک را رد کنید. سپس سه بار کمک بپذیرید و قیمت سه مورد را بپرسید.

الف: آیا می توانم به شما کمک کنم؟
ب: نه، ممنون. من فقط دارم نگاه میکنم

الف: آیا می توانم به شما کمک کنم؟
ب: بله، لطفا. چقدر…؟

A: Celia usually checks her email at night.
B: Luis checks his email at night, too.

الف: سلیا معمولا شب ها ایمیل خود را چک می کند.
ب: لوئیس هم شب ها ایمیلش را چک می کند.

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Do you ever post comments online?
2- Do you ever go to a club on weekdays?
3- Where do you go shopping?
4- Who do you hang out with?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the information about Nancy’s online activities. Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about David’s online activities.

Student B
A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- Do you ever upload videos online?
2- Do you ever go dancing on Saturday night?
3- Where do you hang out?
4- Who do you eat out with?

C- Ask your partner these questions about Nancy’s online activities.

D- Now read the information about David’s online activities. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers
Sample answers:
1- Yes, I do. / Yes, I sometimes do. / No, I don’t. / No, I never do.
2- Yes, I do. / No, I don’t. / I [hardly ever] go to a club on weekdays.
3- I go shopping at [the mall].
4- I hang out with [my friend Bill].

پیشنهاد ما:  اطلاعات بیش از حد

B- Student A’s own answers
Sample answers:
1- Yes, I do. / Yes, I usually do. / No, I don’t. / No, I never do.
2- Yes, I do. / Yes, I [usually] do. / No, I don’t. / No, I [never] go dancing on Saturday night.
3- I hang out at [the mall].
4- I eat out with [my parents].

C- Student B’s questions
1- Does Nancy ever check email?
2- Does she ever download music?
3- Does she ever chat with friends online?
4- Does she ever upload videos?

Student A’s answers-Sample answers:
1- Yes, she does. / Yes, she always checks email.
2- Yes, sometimes. / Yes, she sometimes does.
3- No, she hardly ever chats with friends online.
4- No, she doesn’t. / No, she never uploads videos.

D- Student A’s questions
1- Does David ever shop online?
2- Does he ever post comments online?
3- Does he ever search the Internet?
4- Does he ever play games online?

Student B’s answers- Sample answers:
1- Yes, sometimes. / Yes, he sometimes does.
2- No, he hardly ever posts comments online.
3- Yes, he does. / Yes, he always searches the Internet.
4- No, he doesn’t. / No, he never does.

آموزش صبحت کردن A1 درس پنج زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *