سطح B1 نوشتنمهارت ها

افراد، مکان ها یا چیزهای جالب

آنچه در این مطلب میخوانید

تقویت مهارت نوشتن با یک تمرین جالب! یکی از سه موضوع زیر را انتخاب کنید و در مورد دوست، مکان و یا یک چیز خاص به سوالات پاسخ دهید. با استفاده از پاسخ هایتان، یک پاراگراف در مورد آن موضوع بنویسید.

تمرین

B- Complete the sentences with the correct words from the box.

C- Complete the statements and questions with the words in parentheses and the correct present perfect form of the verbs. Use contractions where possible.

1- ___________________ (I / never / chat) online with my friends.

2- ___________________ (Janet / ever / go) camping?

3- ___________________ (they / not / call) their parents this week.

4- ___________________ (you / ever / have) Mexican food?

5- ___________________ (we / not / see) any new movies this month.

6- ___________________ (Meg / do) her homework today?

D- Complete the conversations with the words in parentheses and the correct present perfect or simple past form of the verbs. Use short answers where needed.

E- Number the lines of the conversation in the correct order

پاسخنامه

B
1- a roller coaster
2- an award
3- a play
4- whale-watching
5- a bone
6- a mountain
7- an extreme sport
8- a new city

C
1- I’ve never chatted
2- Has Janet ever gone
3- They haven’t called
4- Have you ever had
5- We haven’t seen
6- Has Meg done

D
1- Have you ever lost
2- I have
3- I lost
4- Did you try
5- I didn’t
6- I’ve eaten
7- Has your boss ever been
8- my wife’s boss got

E- 1 4 6 2 5 3

کاربرگ

پیشنهاد ما:  مقایسه سه شهر

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *