گرامر

افعال modal (مودال یا وجهی) در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

افعال modal یا وجهی

افعال مودال عمدتا برای نشان دادن:

1. توانایی

2. درجات مختلف قطعیت , امکان پذیری و …

3. درخواست های مودبانه

استفاده می شود.

 

چند نمونه زیر را در نظر بگیرید:

I buy a car.

من یک ماشین می خرم.

I may buy a car.

ممکن است یک ماشین بخرم.

I should buy a car.

باید یک ماشین بخرم.

 

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]جمله اول حال ساده است و یک جمله خبری عادی. ولی دومی احتمال خرید ماشین را مطرح می کند. در نمونه دوم فعل کمکی may یک فعل مودال است که «احتمال» را می رساند. سومی الزام را می رساند.[/su_note]

 

چند نمونه دیگر از استفاده از افعال مودال را ببینید:

My keys must be in the car.

کلیدهای من حتما داخل ماشین است (باید داخل ماشین باشد).

 

It might rain tomorrow.

فردا شاید باران ببارد.

 

That can’t be Peter’s coat. It’s too small.

این نمی تواند پالتویِ پیتر باشد. این زیادی کوچک است.

 

هر سه جمله بالا درجاتی از قطعيت را نشان می دهد. نمونه اول بالاترین قطعیت را با must و دو نمونه بعدی احتمال را با might و can می رساند.

مودال ها شامل افعال زیر می شود:

can, could

1. برای نشان دادن توانایی

برای زمان حال از can و برای گذشته از could استفاده کنید:

I couldn’t swim then but I can swim now.

آن موقع نمی توانستم شنا کنم ولی الان می توانم.

When I was a child I could climb trees.

وقتی بچه بودم می توانستم از درخت ها بالا بروم.

 

2. برای اجازه گرفتن

از هر دو حالت حال و گذشته می شود برای حال استفاده کرد:

Can I open the window?

خودمانی تر: می توانم پنجره را باز کنم؟

Could I have your number?

کمی مودبانه و رسمی تر: می توانم شماره تان را داشته باشم؟

 

may, might

1. نشان دادن احتمال (با may و might) از may و might برای حال استفاده کنید:

It might rain.

It may rain.

ممکن است باران ببارد.

 

2. درخواست های مودبانه (با may)

May | help you?

می توانم کمکتان کنم؟

 

3. اجازه دادن رسمی (با may)

You may take your seat.

می توانید بنشینید.

 

must

نشان دادن الزام و حتمی بودن

You must have a passport to cross the border.

برای رد شدن از مرز باید گذرنامه داشته باشید.

My phone must be on the table.

تلفنم باید روی میز باشد (حتما روی میز است).

 

shall, should

1. به معنی «باید» برای رساندن الزام ضعیفتر یا پیشنهاد (should)

You should go.

باید بروی.

 

پیشنهاد مودبانه (با should یا shall)

وقتی مطمئن هستید جواب طرف مقابل مثبت است از shall و اگر مطمئن نیستید از should استفاده کنید:

Shall we go for a walk?

برویم قدمی بزنیم؟

Should we go a walk?

برویم قدمی بزنیم؟

will, would

1. برای نشان دادن برنامه های آینده (با will)

We will be there at 10.

ساعت 10 آنجا خواهیم بود.

 

2. درخواست های مودبانه (با will و would)

Will you please take the trash out?

می شود لطفا زباله ها را ببری بیرون؟

Would you mind if I sit here?

اشکالی ندارد اگر اینجا بنشینم؟

 

از would در جمله های شرطی و حالت های فرضی هم استفاده می شود:

I would go.

اگر من بودم می رفتم.

If I were there, I would have gone.

اگر آنجا بودم می رفتم.

 

ترکیب های زیر با افعال مودال خیلی پرکاربرد هستند:

پیشنهاد ما:  کاربرد take it easy در زبان انگلیسی

would + like

دوست داشتن، میل داشتن

I would like some tea.

کمی چای میل دارم (مثلا هنگام سفارش دادن داخل یک کافه).

I’d like a cold drink.

یک نوشیدنی خنک دوست دارم.

Would you like some tea?

کمی چای دوست یا میل دارید؟

 

would + mind

اشکالی ندارد اگر… (برای اجازه گرفتن برای انجام کاری)

Would you mind answering the door?

اشکالی ندارد اگر در را جواب بدهی؟

می شود در را جواب بدهی؟

Would you mind if I sit here?

اشکالی دارد من اینجا بنشینم؟

might + like

پیشنهاد مودبانه

You might like to try the fish fillet. It’s our special today.

دوست داری فیله ماهی را تست کن. ویژه ی امروزمان است.

 

may as well / might as well

پیشنهاد دادن یا گفتن اینکه فرقی ندارد یا بهتر است کاری انجام شود یا دلیلی ندارد انجام نشود

You may as well come inside. John will be home soon.

می خواهی بیا داخل. جان به زودی خانه خواهد بود.

We might as well take Friday off. There’s no work to be done anyway.

می خواهی جمعه را مرخصی بگیر. به هر حال کاری برای کردن نیست.

فرقی ندارد جمعه را مرخصی بگیری. به هر حال کاری برای کردن نیست.

 

A: Are you going to work today?

B: I might as well. I have nothing else to do.

آ: امروز سرکار می روی؟

ب: بهتر است بروم. کاری دیگری برای کردن ندارم.

 

مثال ها:

“I must find Kelly,” says Bill.

بیل می گوید «باید کلی را پیدا کنم.»

You must have health insurance.

باید بیمه درمانی داشته باشی.

Would you mind moving that I bag?

می شود آن کیف را جابجا کنید؟

Would you mind moving that bag?

می شود آن کیف را جابجا کنید؟ اشکالی ندارد اگر آن کیف را جابجا کنید؟

0
ایجاد شده در توسط admin

آزمون افعال مودال

1 / 20

..... Tony run long distances when he was a boy?

2 / 20

...... you teach me how to fix my computer? You're so good at it.

3 / 20

I didn't feel very well yesterday. I ...... eat anything.

4 / 20

You ...... want to stop by the museum gift shop on your way out.

5 / 20

...... I have your autograph?

6 / 20

Entrance to the museum is 10$. We ...... pay to get in.

7 / 20

Already as a child Mozart ...... play the piano beautifully.

8 / 20

I really ...... try to get fit

9 / 20

...... take a photograph of you?

10 / 20

...... I go to the bathroom, please?

11 / 20

...... you open the window, please?

12 / 20

...... you mind opening the window, please?

13 / 20

I'm so hungry. I ...... eat a horse!

14 / 20

You ...... put your feet on the table. It's not polite.

15 / 20

...... I call a doctor?

16 / 20

I ...... like to order the onion soup, please.

17 / 20

Drivers ...... stop at red lights.

18 / 20

You ...... smoke here. It's a smoke-free building..

19 / 20

...... it be okay if I slept here tonight?

20 / 20

She ...... be very pleased with herself. She got the best grades.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 0%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *