سطح A2 نوشتنمهارت ها

برنامه تلویزیونی مورد علاقه من

آنچه در این مطلب میخوانید

به برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود فکر کنید و به سوالات بخش A پاسخ دهید و سپس با جواب هایتان یک بند در مورد آن بنویسید.

تمرین

B- Complete the paragraph with the correct words and phrases from the box.

C- Complete the conversation with the present continuous and the words in parentheses. Use short answers where needed and contractions where possible.

D- Circle the correct verb form to complete each sentence. If both answers are correct, circle both verb forms.
1- I like to listen / listening to the radio.
2- I dislike watching / to watch reality shows.
3- Chris prefers playing / to play computer games.
4- We want seeing / to see our friends on TV tonight.
5- Mandy hopes meeting / to meet her favorite actor one day.
6- Sue and Helen enjoy talking / to talk about soap operas.

E- Circle the correct sentence to complete each conversation.

پاسخنامه

B
1- reruns
2- record
3- fast-forward
4- commercials
5- remote control
6- skip

C
1- are you doing
2- I’m staying
3- Are you staying
4- I’m not
5- I’m visiting
6- He’s having
7- Are your parents going
8- we’re driving

D
1- to listen; listening
2- watching
3- playing; to play
4- to see
5- to meet
6- talking

E
1- I disagree.
2- I don’t really agree.
3- I agree with you.
4- I think so, too.

کاربرگ

پیشنهاد ما:  غذا

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *