سطح B2 صحبت کردنمهارت ها

خودتان آن را انجام دهید؟

آنچه در این مطلب میخوانید

یکی از مهمترین موارد در قبولی یک مصاحبه شغلی، توانایی صحبت کردن ما است. در این بخش مکالمات مرتبط به قبل از مصاحبه و حین آن را یاد میگیرید. علاوه بر این پس از یادگیری این درس می توانید به زبان انگلیسی در مورد اهدافتان صحبت کنید.

A: I’d format my résumé, but I’d get someone else to proofread it.
B: Me, too. I’d have my résumé translated, and then I’d photocopy it myself.

الف: من رزومه ام را قالب بندی می کنم، اما از شخص دیگری می خواهم آن را تصحیح کند.
ب: من هم همینطور. من رزومه ام را ترجمه می کردم و سپس خودم آن را فتوکپی می کردم.

A: I’ll be married in five years. I think I’ll be working for a large company.
B: What kind of large company will you be working for?

الف: من پنج سال دیگر ازدواج خواهم کرد. فکر می کنم برای یک شرکت بزرگ کار خواهم کرد.
ب: برای چه نوع شرکت بزرگی مشغول به کار خواهید بود؟

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- Have you ever translated a résumé? Why or why not?
2- What advice would you give to a friend preparing for a job interview?
3- Do you think you’ll be working or studying abroad next year? Why or why not?
4- What do you think your best friend will be doing five years from now? Why?

B- Now answer your partner’s questions.

Student B
A- Answer your partner’s questions.

B- Now ask your partner these questions.
1- Have you ever sent a thank-you note? Why or why not?
2- What advice would you give to a friend who is preparing a résumé?
3- Do you think you’ll be traveling abroad on your next vacation? Why or why not?
4- Where do you think your best friend will be living five years from now? Why?

Student A and Student B
C- Student A: Choose one of the topics below. Tell your partner about it. Explain your choice.

a subject you’ll be learning about in five years
a place you’ll be living in five years
a job you’ll be doing in five years
people you’ll be meeting in five years

Student B: Comment on your partner’s answer.

D_ Student B: Choose one of the remaining topics above. Tell your partner about it. Explain your choice.

Student A: Comment on your partner’s answer.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I have. I translated my résumé into English to apply for a job in the U.S. / No, I haven’t. I’ve never had to.
2- I would advise my friend to research the company carefully and prepare lots of questions.
3- Yes, I think so. I’ve applied for several jobs abroad. / No. I’ll be studying here at this school next year, but I’m pretty sure I’ll be studying abroad after that.
4- Five years from now, I think my best friend will be working for a big law firm
in Seoul. She’s studying to become a lawyer, and her family lives in Seoul.

پیشنهاد ما:  نظرسنجی کلاسی

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- Yes, I have. I think it is nice to thank people when they do something for me. / No, I haven’t. I usually call people if I want to thank them for something.
2- I would tell him to get it proofread by someone else.
3- Yes, I do. I love traveling to different countries! / No, I don’t. I’ve already made plans for my next vacation. I’ll be surfing on a beach near here.
4- Five years from now, I think my best friend will be living in Mexico City and working as a web designer. That’s his goal, and I think he will achieve it.

C / D Useful phrases
If your students need extra support, provide them with some of these useful phrases:

Hmm, let me see . . .

Five years from now, I think I’ll be [learning the guitar / living abroad].

I won’t be living with [my parents / my college roommate].

That’s interesting. Why do you say that?

I admire you for having big dreams like that. My goals aren’t so ambitious.

That’s funny. I see myself doing something completely different. Five years from now, I think I’ll be friends with all the people I know now, but I’ll be living in a different city and have a whole new group of friends, too.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *