گوش دادن سطح A1مهارت ها

درس 1: دوستان جدید

آنچه در این مطلب میخوانید

خوش اومدید به اولین درس رسمی آموزش زبان انگلیسی! در این درس خیلی ساده با چگونه اسم خودتون بگید، چطور اسم بپرسید و آشنا میشید با صحبت کردن در رابطه با محل زندگی و شغل افراد مختلف.

Listen to Ms. Peters meet her students on the first day of class.
Underline the names.
Hello, everyone. I’m your teacher, Ms. Peters. My first name is Linda.
Hi. What’s your name?
Hi. I’m Maria. What are your names?
My name is Ricardo.
And Im Yoko. Nice to meet you.
What are their names?
Her name is Yoko.His name is Ricardo

به ملاقات خانم پیترز با دانش آموزانش در روز اول کلاس گوش دهید.
زیر نام ها خط بکشید.
سلام به همه من معلم شما هستم، خانم پیترز. اسم کوچک من لیندا است.
سلام. اسمت چیه؟
سلام. من ماریا هستم. نام شما چیست؟
اسم من ریکاردو است.
و من یوکو هستم. از ملاقات شما خوشبختم.
نام آن ها چیست؟
نام او یوکو است. نام او ریکاردو است

Donald: Hello. My name is Donald Wang. Clerk: How do you spell your first name?
Donald: D-O-N-A-L-D.
Clerk: ‎And how do you spell your last name?
Donald: ‎W-A-N-G.

دونالد: سلام. نام من دونالد وانگ است. منشی: اسم کوچک خود را چگونه می نویسید؟
دونالد: د-او-ن-ا-ال-د.
منشی: و چگونه نام خانوادگیتون اسپل می کنید؟
دونالد: W-A-N-G.

Listen and practice.
Sandy: Hey, Jacob!
Jacob: ‎Oh, hi, Sandy. How’s it going?
Sandy: Good, thanks. This is my friend Kevin.
Jacob: Hi. Nice to meet you.
Kevin: Nice to meet you, Jacob.
Jacob: Are you a student here?
Kevin: No, I’m not. I’m a musician.
Sandy: Kevin is from England.
Jacob: Oh? Are you from London?
Kevin: No, I’m not. I’m from Liverpool.

گوش کن و تمرین کن.
سندی: هی جیکوب!
جیکوب: اوه، سلام، سندی. اوضاع چطوره؟
سندی: خوب، ممنون. این دوست من کوین است.
جیکوب: سلام. از ملاقات شما خوشبختم.
کوین: از آشنایی با شما خوشحالم، جیکوب.
یعقوب: تو اینجا دانشجویی؟
کوین: نه، من نیستم. من یک نوازنده هستم.
سندی: کوین اهل انگلیس است.
جیکوب: اوه؟ آیا شما اهل لندن هستید؟
کوین: نه، من نیستم. من اهل لیورپول هستم.

تمرین

Listen to the conversation between Bill and Kate. Circle the correct answer to complete each sentence.

پیشنهاد ما:  یک تابلوی پیام

1- Bill is a teacher / student.

2- Bill is from Canada / the United States.

3- Kate is from the United States / Canada.

4- Mr. Brown is a teacher / student.

5- Anne Peters is a teacher and a student / musician.

پاسخنامه

       1.  student

       2.  the United States

       3.  the United States

       4.  teacher

       5.  musician

آموزش گوش دادن A1 درس اول زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *