گرامر

صفت تفضیلی در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

صفت تفضیلی

اول این متن را ببینید:

How shall we travel? Shall we drive or go by train?

Let’s drive. it’s cheaper.

Don’t go by train. It’s more expensive.

چطور سفر کنیم؟ با ماشین برویم یا با قطار؟

بگذار با ماشین برویم. ارزان تر است.

با قطار نرو. با قطار گران تر است.

برای ساختن صفت تفضیلی برای صفت های کوتاه تک هجایی به انتهای آن er اضافه می شود. برای صفت های دوهجایی و بلندتر قبل از آن کلمه more می آید (هجا معادل بخش در فارسی است مثلا کلمه های دو بخشی):

larger, sadder, darker, more beautiful

بزرگتر، ناراحت تر، تاریک تر، زیباتر

نکته: برای کلمه های دو هجایی که به y ختم شود هم از -er استفاده می کنیم. در این حالت اضافه کردن er باعث تغییر املای کلمه می شود:

happy, happier

pretty, prettier

برای برخی کلمه ها صفت تفضیلی خاص وجود دارد:

good (better) = خوب، بهتر

bad (worse) = بد، بدتر

far (further or farther) = دور، دورتر

You’re older than me.

تو از من بزرگتری.

Can you walk a bit faster?

می توانی کمی تندتر راه بیایی؟

You’re more patient than me.

تو از من صبورتری.

 

His driving is better than me.

رانندگی اش از من بهتر است.

Let’s go by car. It’s much cheaper.

بیا با ماشین برویم. خیلی ارزان تر است.

 

David looks older than he really is.

دیوید از آنچه واقعا هست پیرتر به نظر می رسد.

 

You should turn off your cell phone on a date…

especially if it’s smarter and cooler than you

سر قرار باید گوشی ات را خاموش کنی…

مخصوصا اگر گوشی آن از تو هوشمندتر و باحال تر باشد.

How do you feel now?

Much better, thanks.

الان حالت چطور است؟

خیلی بهترم، ممنون.

The sooner we leave, the earlier we will arrive.

هر چه زودتر اینجا را ترک کنیم، زودتر هم می رسیم.

The younger you are, the easier it is to learn.

هر چه جوان تر باشی، آموختن آسان تر می شود.

 

در انتها فقط اشاره کنیم که چند صفت خاص هستند که دو هجا یا بیشتر دارند و طبق قاعده باید با more باشد ولی به هر دو شکل استفاده می شود:

simple, simpler/more simple

برای این صفات هر دو فرم استفاده می شود. معمولا فرم اول یعنی با er متداول تر است ولی گهگاه برای تاکید از more استفاده می شود:

It’s simpler to go by bus.

پیشنهاد ما:  کلمات اشاره در زبان انگلیسی

ساده تر است که با اتوبوس برویم.

I can’t imagine it being any more simple.

I can’t imagine it being any simpler.

نمی توانم تصور کنم از این ساده تر باشد.

در نمونه دومی برای تاکید روی simple از more به جای er استفاده شد. هر چند شکل er هم قابل استفاده است. به عنوان قاعده کلی از هر دو فرم می شود استفاده کرد ولی معمولا فرم er متداول تر است.

چند صفت مشابه دیگر با همین قاعده:

common, commoner/more common

polite, politer/more polite

quiet, quieter/more quiet

clever, cleverer/more clever

مثال ها:

I wish I were a little taller!

ای کاش یک کم بلندتر بودم!

Really? Are you taller than him?

جدی؟ تو از او بلندتری؟

Men are taller than women on average.

مردها به طور متوسط از زن ها بلندتر هستند.

She says that taller men earn $2000 an inch,

او می گوید که مردان بلندقدتر به ازای هر اینچ قد 2000 دلار در می آورند.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *