گرامر

کاربرد و معنی neither در زبان انگلیسی

neither

1- هیچ کدام، نه این نه آن

Neither of them were at home.

هیچ کدامشان خانه نبودند.

Neither John nor Betty is at home.

نه جان خانه است نه بتی.

We’ve got two TVs, but neither works properly.

ما دو تا تلویزیون داریم، ولی هیچ کدام درست کار نمی کند.

2- همچنین (در جمله منفی فقط)

Bob can’t go, and neither can I.

باب نمی تواند برود و من هم نمی توانم.

با either مقایسه کنید.

می توانید ترکیب neither . . . nor را هم چک کنید.

مثال ها:

Well, neither do I. But that’s because they’re dirty.

خوب، من هم این کار را نمی کنم. ولی این به این خاطر است که کفش ها کثیف است.

People also respond with Me too and Me neither (or Me either).

مردم با me too و me neither (یا me either) هم جواب می دهند.

Neither can I. So, what are you going to do next, Kristin?

من هم نمی توانم. خوب، کریستین، بعدش میخواهی کار کنی؟

I’m not afraid of you,’ he said. ‘But neither should you fear me.’

او گفت «من از شما نمی ترسم. ولی شما هم نباید از من بترسید.»

پیشنهاد ما:  کاربرد In case در زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *