گرامر

کاربرد و معنی One and Ones در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

در این درس با یک تکنیک مهم برای اجتناب از تکرار اسم ها در جمله آشنا می شویم.

اول یک جمله نمونه ببینید:

John has two cars – a red car and a blue car.

جان دو تا ماشین دارد – یک ماشین قرمز و یک ماشین آبی.

در جمله بالا car به معنی ماشین سه بار تکرار شده. برای اینکه نیازی به تکرار این اسم نباشد می شود جمله بالا را به شکل زیر ساده تر کرد:

John has two cars – a red one and a blue one.

به نحوه استفاده از one به جای car توجه کنید.

در واقع هدف از استفاده از one خودداری از تکرار یک اسم یا یک ترکیب اسمی است.

یک نمونه دیگر:

If you buy two bottles of water, you get a third bottle of water for free.

If you buy two bottles of water, you get a third one free.

اگر دو بطری آب بخری، یک بطری سوم آب را رایگان دریافت می کنی.

 

در نمونه بالا one خیلی راحت جایگزین ترکیب طولانی تر بطری آب» شد.

 

به طور خلاصه، one را می توانید در بخش دوم جمله ها جایگزین یک اسم قابل شمارش بکنید که اول جمله مورد اشاره قرار گرفته. اگر ترکیب ابتدایی جمع باشد به جای one از ones استفاده کنید.

مثال اولمان را به این شکل بازنویسی می کنیم:

John has three cars – a red car and two blue cars.

John has three cars – a red one and two blue ones.

جان سه تا ماشین دارد – یکی قرمز و دو تا آبی.

چون ماشین قرمز مفرد است با one و چون ماشین های آبی دو تاست با ones جایگزین شد.

از نظر محل استفاده، one و ones معمولا به این سه شکل استفاده می شوند:

1. بعد از صفت:

See those girls? Helen is the tall one.

آن دخترها را می بینی؟ هلن آنی است که بلند قد است.

Which is your car, the red one or the blue one?

ماشینت کدام است، قرمزه یا آبیه؟

My shirt is torn. I need some new one.

پیراهنم پاره شده. یک پیراهن تازه لازم دارم.

 

2. بعد از حرف تعریف the يا ضمایر اشاره مانند this و that

See those girls? Helen is the one on the left.

آن دخترها را می بینی؟ هلن آنی است که سمت چپ است.

Let’s look at the photographs – the ones you took in Paris.

عکس ها را نگاه کن – آنهایی که در پاریس گرفتی.

I like those shoes, but let’s buy these ones.

از آن کفش ها خوشم می آید، ولی بیا این یکی ها را بگیریم.

3. بعد از which در جمله های سوالی

You can borrow a book. Which one do you want?

می توانی یک کتاب به امانت بگیری. کدام یکی را می خواهی؟

Which ones are yours?

کدام ها مال توست؟

 

اسم های غیرقابل شمارش

پیشنهاد ما:  افعال سببی در زبان انگلیسی

توجه داشته باشید از one و ones برای اسم های غیرقابل شمارش استفاده نمی شود. جمله زیر غلط است:

tasked for water, but they did not have one.

برای اسم های غیر قابل شمارش از any و some استفاده کنید:

Tasked for water, but they did not have any.

آب خواستم ولی هیچ آبی نداشتند.

Tasked for water, and they gave me some.

آب خواستم و آنها مقداری آب به من دادند.

 

یک نکته اضافی: از one یا ones برای اسم های نامعین یا نکره استفاده کنید نه معین و معرفه. معمولا قبل از اسم های معین the استفاده می شود. برای این اسم ها به جای one یا ones از ضمایری مثل it استفاده می شود. این دو نمونه را مقایسه کنید:

I need a pen. Do you have one?

یک خودکار لازم دارم. تو یک خودکار داری؟

The car broke down. I need to take it to the mechanic.

ماشین خراب شد. لازم است آن را به مکانیکی ببرم.

اولی ما در مورد «یک خودکار نامعین» صحبت می کنیم پس در قسمت دوم آن را با one جایگزین کردیم. مثال دوم ما در مورد یک «ماشین مشخص» صحبت می کند. در قسمت دوم نمی شود از one استفاده کرد و چون ماشین مشخص است از ضمیر it استفاده شد.

I like your house. I want to buy it.

از خانه ات خوشم آمد. می خواهم آن را بخرم.

در مثال بالا، چون در مورد یک خانه شناخته شده و مشخص صحبت شده از it برای اشاره به آن استفاده شد.

مثال ها:

Oh, which one did you study?

اوہ، کدام زبان را خوانده ای؟

”You mean the one as big as me?’

«منظورتان آنی هست که به بزرگی من هست؟»

She’s the one in the black shirt.

آنی است که پیراهن سیاه پوشیده.

”You mean the one as big as me?’

منظورتان آنی است که به بزرگی من است؟»

5
ایجاد شده در توسط admin

آزمون One and Ones

1 / 10

I broke my glasses so I will have to buy some new ....... .

2 / 10

My car is the red ...... .

3 / 10

I'd like to buy a house. I will try to get a big ...... .

4 / 10

My bike broke down. I need to repair ...... .

5 / 10

I need to buy a car. Can we go and buy ...... ?

6 / 10

A: Can I see your holiday photos?

B: Do you mean the ...... from France?

7 / 10

I need to borrow an umbrella. Which ...... can I take?

8 / 10

The car on the left is mine. The ..... on the right is my wife's.

9 / 10

Ron is ...... on the right.

10 / 10

Those houses look great. I mean the ...... with the blue flags.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 90%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *