سطح B2 نوشتنمهارت ها

یک صفحه اصلی ایجاد کنید

آنچه در این مطلب میخوانید

بنظر شما شهر شما چه ویژگی به خصوصی دارد؟ فهرستی از این ویژگی ها تهیه کنید و سپس در مورد یکی از آنها یک پاراگراف بنویسید.

تمرین

B- Complete the sentences with the correct words from the box.

D- Complete the conversation with the correct comparative or superlative forms of the adjectives in parentheses. Add the or than where needed.

E- Your friend has given you some travel tips for your next vacation. Rewrite his advice using the reporting verbs.

1- “Book your flight and hotel early.”
He told me _________________________________________.
2- “Take your credit card.”
He reminded me ____________________________________.
3- “Buy a good map of the city.”
He advised me ______________________________________.
4- “Don’t leave your passport in the hotel.”
He warned me ______________________________________.
5- “Don’t walk in the park at night.”
He advised me ______________________________________.

پاسخنامه

B
1- densely populated
2- open-minded
3- culturally diverse
4- world-famous
5- well-planned

D
1- the biggest
2- the most culturally diverse
3- the best
4- more high-tech than

E
1- to book my flight and hotel early
2- to take my credit card
3- to buy a good map of the city
4- not to leave my passport in the hotel
5- not to walk in the park at night

کاربرگ

پیشنهاد ما:  درس 11: دنیای واقعی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *