گرامر

کاربرد و تفاوت Some, any در زبان انگلیسی

Some

چند تا، مقداری

از Some هم برای اسم های قابل شمارش و هم غیرقابل شمارش استفاده می شود:

some cars

چند تا ماشین

some rice

مقداری برنج

Any

هر، همه، هیچ کدام

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]معمولا از some در جمله های مثبت و از any در جمله های منفی و سوالی استفاده می شود به مثال زیر دقت کنید.[/su_note]

We’ve got some chocolate cake.

مقداری کیک شکلاتی داریم.

Have you got any chocolate cake?

هیچ کیک شکلاتی ای داری؟

I don’t have any chocolate cake.

من هیچ کیک شکلاتی ای ندارم.

 

البته از any در جمله های مثبت (به معنی «هر، همه») هم استفاده می شود:

These constellations are visible at any hour of the night.

این صور فلکی در هر ساعتی از شب قابل دیدن است.

Any book is good enough.

هر کتابی باشد کافیست.

همینطور از some در جملات سوالی:

Can you bring me some water?

می توانی کمی آب برایم بیاوری؟

Would you like to have some chocolate cake?

دوست داری مقداری کیک شکلاتی بخوری؟

پس قاعده چیست؟

از some برای تعداد یا مقدار محدود استفاده می شود و از any برای تعداد نامحدود یا صفر:

I like any kind of cake. (= all kinds of cake, unlimited)

من هر جور کیکی را دوست دارم.

I don’t like any kind of cake. (= 0 kinds of cake, unlimited)

من هیچ جور کیکی را دوست ندارم.

I like some kinds of cake. (= a limited number of kinds of cake)

من بعضی انواع کیک ها را دوست دارم.

I don’t like some kinds of cake. (= a limited number of kinds of cake)

من از برخی انواع کیک ها خوشم نمی آید.

I like any kind of music. I don’t like some dogs.

من همه جور موسیقی ای را دوست دارم. من از بعضی سگ ها خوشم نمی آید.

 

در جملات سوالی چه طور؟

از هر دوی اینها می شود در جمله سوالی استفاده کرد:

Would you like some coffee?

مقداری قهوه دوست داری؟

Is there any cake left?

هیچی کیک مانده؟

‘Is anybody coming to meet you?

هیچ کسی به مهمانی می آید؟

 

در برخی جملات اسم بعد از some و any قابل حذف است:

Is there any cake?

Yes, do you want some?

Sorry, there isn’t any.

هیچی کیک هست؟

بله، یک کمی (کیک) می خواهی؟

معذرت می خواهم، هیچی (کیک) نیست.

Have we got any onions?

No, there aren’t any.

هیچ پیازی داریم؟

نه، هيچ (پیازی) نداریم.

 

ترکیباتی که با any و some ساخته می شود:

پیشنهاد ما:  درس 9: past modals for speculating, embedded questions

anybody, anyone

هر کسی، هیچ کسی

somebody

یک کسی

something

یک چیزی

anywhere

هر جایی، هیچ جایی

 

I saw somebody outside the window.

یک نفر را بیرون پنجره دیدم.

I saw something outside the window.

من یک چیزی را بیرون پنجره دیدم.

I didn’t see anybody outside the window.

من هیچ کسی را بیرون پنجره ندیدم.

I didn’t see anything outside the window.

من هیچ چیزی را بیرون پنجره ندیدم.

مثال ها:

You didn’t get any bread?

هیچ نانی نگرفتی؟

“He’s dead,’ cried some voices.

صداهایی فریاد زدند «او مرده.»

“Sam, play some music, please.”

«سام، کمی ساز بزن، لطفا.»

I want to buy some new clothes.

میخواهم چند لباس نو بخرم.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *