سطح A2 لغت

  • لغت آیتم های منو

    آشنایی با واژگان مرتبط با آیتم‌های منو در رستوران، با ما کمک می کند به بهترین شکل منو را مرور…

  • لغت انواع فیلم

    موضوع لغت های این بخش انواع فیلم و موسیقی است و شما با ژانر های مختلف آن آشنا خواهید شد.…

  • لغت اهداف شخصی

    اهداف شخصی، مهمترین راهنمای شما برای رسیدن به رشد، تحقق و بهبود در زندگی‌تان هستند. با یادگیری واژگان مرتبط به…