گوش دادن (listening)

گوش دادن سطح A1

گوش دادن جزو آموزش های اولیه انگلیسی هست تا با کلمات و چارچوب انگلیسی آشنا شوید. این قسمت را پیش ببرید تا از ابتدای انگلیسی خیلی ساده شروع کنیم.

گوش دادن سطح A2

در سطح دوم با کلمات و جملات جدید اما کوتاه و ساده پیش میریم. بیشتر با انگلیسی آشنا میشوید و کلمات و جملات کاربردی در موقعیت های مختلف را مشاهده خواهید کرد.

گوش دادن سطح B1

در این قسمت تمرین بیشتر بخش گوش دادن را داریم و میتونید بیش از پیش گوش خود را تقویت کنید و تا عمق انگلیسی بروید.

گوش دادن سطح B2

این قسمت مکالمات و جمله هایی اضافه شده که پیچیدگی هایی دارد و در سطح های قبل با آن برنخوردید. در موقعیت های مختلف و جدی تر روبه رو خواهید شد.