خواندن (reading)

خواندن سطح A1

تمرین خواندن برای یادگیری انگلیسی ضروری میباشد. در این قسمت با جملات ساده و موضوعات شناخته شده شروع می کنیم.

خواندن سطح A2

در این سطح متن ها و تمرین های پیشرفته تر اما روزمره و کوتاه برای تقویت خواندن موجود است که با استفاده از آن میتوانید انگلیسی خود را ارتقاء دهید.

خواندن سطح B1

با تمرین های خواندن پیشرفته تر شروع میکنیم و به خوبی سطح B1 را پیش میبریم و جملات کاربردی و پیچیده تر را اضافه کرده ایم.

خواندن سطح B2

تمرین و تقویت خواندن را به حداکثر میرسانیم و جملات تخصصی تر را کار میکنیم.