گرامر

آموزش حروف To be در زبان انگلیسی

to be

احتمالا اساسی ترین افعال انگلیسی افعال to be (به معنای «بودن») است.

شكل مصدری این افعال be است. در زیر حالتهای ساده و گذشته و همینطور اسم مفعول آنها را بررسی می کنیم.

افعال to be برای زمان حال

برای ضمایر مختلف شکل آنها فرق می کند:

am, is, are

am

US:

UK:

is

US:

UK:

are

US:

UK:

I am a student.

من دانشجو هستم.

He/She is a student.

آن مرد/آن زن دانشجو است.

It is a table.

آن یک میز است.

You/They/We are students.

تو/ شما/ آنها/ما دانشجو هستیم.

Emy is a student.

امی یک دانشجو است.

افعال to be برای زمان گذشته

was, were

was

US:

UK:

were

US:

UK:

I was a student.

من دانشجو بودم.

He/She was a student.

آن مرد آن زن دانشجو بود.

It was a table.

آن یک میز بود.

You/They/We were students.

تو/شما/ آنها/ما دانشجو بودیم.

 

اسم مفعول افعال to be

از اسم مفعول افعال برای زمانهای ماضی نقلی و ماضی بعید و مانند آن استفاده می شود. اسم مفعول این افعال یکی است:

been

been

US:

UK:

برای ماضی نقلی:

I have been there before.

من قبلا آنجا بوده ام.

She has been there before.

آن زن قبلا آنجا بوده است.

They have been there before.

آنها قبلا آنجا بوده اند.

 

برای ماضی بعید:

I had been there before.

قبلا آنجا بوده بودم.

We had been there before.

ما قبلا آنجا بوده بودیم.

 

مخفف ها

این افعال برای زمان حال (am , is , are) اغلب مخفف می شوند:

I am a student (I’m a student)

You are a student (You’re a student)

He is a student (He’s a student)

سوال پرسیدن

سوال پرسیدن برای زمان های حال و گذشته سرراست است.

کافیست شکل فعل to be اول جمله بیاید:

Are you a student?

تو دانشجو هستی؟

Is it a table?

این یک میز است؟

Were they there?

آنها آنجا بودند؟

 

حالا دو جمله زیر را سوالی کنید:

They are at home.

We were there yesterday.

جوابها:

Are they at home?

Were you there yesterday?

برای ماضی نقلی و بعید بر اساس قواعد همان زمان ها انجام می شود یعنی فعل کمکی have یا دیگر فرمهای آن اول جمله می آید:

They have been to college.

Have they been to college?

He has been to college.

Has he been to college?

پیشنهاد ما:  جمله های شرطی در زبان انگلیسی

We had been to college.

Had you been to college?

منفی کردن افعال to be

مجددا برای زمانهای ساده و گذشته سرراست است: کافیست بعد از فعل to be از not استفاده کنید (به مخفف ها توجه کنید):

I am a student

I am not a student (I’m not a student)

We were there yesterday

We were not there yesterday (We weren’t there yesterday)

برای زمانهای ماضی نقلی و بعید مجددا بر اساس قواعد همان زمان ها، not به خود have اضافه می شود:

I have been to England

I have not been to England (I haven’t been to England)

She had been to England

She had not been to England (She hadn’t been to England)

مثال ها:

How long have you been friends?

چه مدت است دوست بوده اید (یا دوست هستید)؟

Homes were partially destroyed.

خانه ها تا حدودی تخریب شدند.

If I were you I’d try the fish.

اگر من جای تو بودم ماهی را امتحان می کردم.

Were there a lot of people?

آدمهای زیادی بودند؟

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *