گرامر

آینده ساده با will در زبان انگلیسی

آینده ساده

Simple future with will

آینده ساده برای اشاره به رویدادها در آینده است. فعل کمکی این زمان Will است. موارد استفاده از این زمان را در زیر بررسی می کنیم:

1. تصمیمی آنی مربوط به آینده

I will help you.

کمکت می کنم.

2. نظر و امیدواری مربوط به آینده

He will probably come tomorrow.

احتمالا فردا می آید.

3. قول

I promise I will not watch TV tonight.

قول می دهم امشب تلویزیون تماشا نکنم.

4. پیشبینی آینده غیر قابل تغییر توسط ما

It will rain tomorrow.

فردا باران خواهد بارید.

 

مخفف ها

ترکیب ضمیر و Will معمولا به شکل زیر مخفف می شود:

I will = I’ll

We will = we’ll

You will = you’ll

He will = he’ll

She will = she’ll

They will = they’ll

It will = It’ll

مورد It’ll خیلی پر استفاده نیست. اغلب شکل کامل آن استفاده می شود.

چند نمونه:

He’ll watch TV tonight.

They’ll come tomorrow.

She’ll help you.

منفی کردن

مانند سایر زمان ها، برای منفی کردن یک not به فعل کمکی will اضافه می شود:

It will not rain tomorrow.

فردا باران نخواهد بارید.

ترکیب will not اغلب به صورت won’ t مخفف می شود:

will not = won’t

It won’t rain tomorrow.

فردا باران نخواهد بارید.

He won’t see you.

تو را نخواهد دید.

The cat won’t run away.

گربه فرار نخواهد کرد.

They will not watch TV tonight.

آنها امشب تلویزیون تماشا نخواهند کرد.

سوالی کردن

برای سوالی کردن فعل کمکی will ابتدای جمله و قبل از فاعل ظاهر می شود:

They will come tomorrow.

Will they come tomorrow?

آنها فردا می آیند؟

Will she be there?

او آنجا خواهد بود؟

Will they watch TV tonight?

آنها امشب تلویزیون تماشا خواهند کرد؟

Will you marry me?

با من ازدواج می کنی؟

 

اگر جمله سوالی منفی مد نظر باشد به جای will از Won’t ابتدای جمله استفاده می شود:

Won’t they try?

آنها تلاششان را نخواهند کرد؟

Won’t you be there?

تو آنجا نخواهی بود؟

 

اگر جمله دارای لغات wh مانند where یا who باشد، برای سوالی کردن اول لغت wh و بعد will ظاهر می شود:

Who will you see?

کی را خواهی دید؟

How will they get here?

آنها چطور به اینجا می رسند؟

Where will he be tonight?

امشب کجا خواهد بود؟

 

مقایسه انواع روش های اشاره به آینده

1. استفاده از will

2. ترکیب going to

3. حال استمراری

وقتی تصمیمی مربوط به آینده دارید می گیرید باید از will استفاده کنید ولی بعد از اینکه تصمیم گرفته شد برای اشاره به آن از going to:

تصمیم آنی که پشت میز در رستوران می گیرید بدون برنامه ریزی قبلی:

I will have salad.

من سالاد می خورم.

تصمیم کلی که قبلا گرفته اید:

I’m going to go to college next year.

سال بعد به دانشگاه می روم یا قصد دارم به دانشگاه بروم.

 

از حال استمراری برای آینده ای استفاده کنید که هماهنگ شده است یا زمانبندی دقیقتری دارد. مثلا ساعت 5 امروز شما با دوستتان ملاقات می کنید.

زمانبندی نسبتا دقیق مشخص است یا مانند نوبت پزشکی هماهنگ شده. بر خلاف will و going to که کلی و بدون زمانبندی دقیق است و بیشتر قصد را نشان می دهد تا برنامه:

I’m meeting my friend at 5.

پیشنهاد ما:  کاربرد Already در زبان انگلیسی

امروز ساعت پنج دوستم را می بینم.

 

معادل جمله بالا با زمانبندی غیردقیق یا کلی:

I’m going to meet my friend this afternoon.

I will meet my friend this afternoon.

عصر قرار است دوستم را ببینم یا عصر دوستم را خواهم دید.

 

نکته پایانی در مورد فعل کمکی shall

برای زمان آینده ساده، برای ضمایر اول شخص یعنی من و ما (ا و We) برای موارد استفاده زیر از shall استفاده می شود:

برای پیشنهاد دادن:

Shall we go?

برویم؟

Shall we go to the cinema tonight?

امشب برویم سینما؟

Shall I open the window?

پنجره را باز کنم؟

 

برای درخواست مشورت و توصیه:

What shall I tell the boss?

به رئیس چه بگویم؟

 

(برای ضمایر دیگر غیر از اول شخص استفاده از shall محدود است و عموما معنی «باید» می دهد. این مورد استفاده در انگلیسی مدرن قدیمی محسوب می شود.)

 

مثال ها:

‘What shall we do?’ asked Zara.

زارا گفت «چه کار کنیم؟»

How long will the trip take?

سفر چقدر طول می کشد؟

‘Shall I read to you?’ said Jo.

جو گفت «برایت کتاب بخوانم؟»

“And a good man!” Will shouted.

ویل فریاد زد «و یک مرد خوب!»

0
ایجاد شده در توسط admin

آزمون آینده ساده با will

1 / 16

با این واژه ها جمله خبری آینده بسازید:

Harry / cause / trouble ......

2 / 16

با این واژه ها جمله خبری آینده بسازید:

the clouds / disappear ......

3 / 16

با این واژه ها جمله خبری آینده بسازید:

she / probably / teach / in London ......

4 / 16

جمله منفی بسازید:

I / answer / the question ......

5 / 16

جمله منفی بسازید:

she / read / the book ......

6 / 16

جمله منفی بسازید:

she / give / him / the apple ......

7 / 16

جمله سؤالی بسازید:

you / ask / him ......

8 / 16

جمله سؤالی بسازید:

where / we / meet ......

برای نمونه بالا به جای will می شود از shall هم استفاده کرد چون حالت پیشنهادی برای ضمیر we دارد.

 

9 / 16

جمله سؤالی بسازید:

who / drive / us / into town ......

10 / 16

جمله سؤالی بسازید:

the teacher / test / our English ......

11 / 16

این جمله از لحاظ گرامری درست است یا نادرست؟

You will travel around the world. .......

12 / 16

این جمله از لحاظ گرامری درست است یا نادرست؟

You not will meet lots of interesting people. ......

13 / 16

این جمله از لحاظ گرامری درست است یا نادرست؟

It shall rain tomorrow. ......

14 / 16

این جمله از لحاظ گرامری درست است یا نادرست؟

Shall I read the book to you? ......

15 / 16

این جمله از لحاظ گرامری درست است یا نادرست؟

Will you listened to the radio? ......

16 / 16

این جمله از لحاظ گرامری درست است یا نادرست؟

Will not you go with me? ......

امتیاز شما

میانگین امتیازها 0%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *