گرامر

اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش در زبان انگلیسی

اسم های انگلیسی به دو دسته قابل شمارش (countable) و غیرقابل شمارش (uncountable) تقسیم می شود.

اسم های قابل شمارش را با اعداد می توان شمرد و جمع پذیرند. مثل درخت (tree) یا خانه (house). مثلا می توانیم بگوییم: دو درخت (two trees).

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]نکته اول در مورد قابل شمارش ها این است که این اسم ها در انگلیسی معمولا در حالت جمع s می گیرند.[/su_note]

مقایسه کنید:

one tree = یک درخت

two trees = دو درخت

ten trees = ده درخت

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]تعداد محدودی اسم انگلیسی وجود دارد که حالت جمع آن بی قاعده است که جلوتر به آنها اشاره می کنیم.[/su_note]

چند مثال برای اسم های قابل شمارش ببینیم:

She has three dogs.

او سه تا سگ دارد.

I own a house.

من یک خانه دارم.

I want two books.

دو تا کتاب می خواستم.

برای حالتی که اسم قابل شمارش به صورت مفرد استفاده می شود قبل از آن، بسته به جمله، می توان a یا an به معنی «یک» استفاده کرد:

I can see a tree.

می توانم یک درخت را ببینم.

I can see an apple.

می توانم یک سیب را ببینم.

اگر نمی دانید فرق a و an چیست آموزش تفاوت a و an در انگلیسی را ببینید.

همچنین قبل از اسم های قابل شمارش که جمع بسته شده می توان از کمیت سنج هایی مانند موارد زیر استفاده کرد:

some = چند تا

a lot of = تعداد زیادی

a few = تعداد کمی

lots of = تعداد زیادی

many = تعداد زیادی

چند نمونه ببینید (توجه کنید اسم بعدی همیشه جمع بسته می شود):

I can see lots of houses.

می توانم خانه های زیادی را ببینم.

I ate a few apples.

چند تا سیب خوردم.

A few children were there.

چند تا بچه آنجا بودند.

Some trees live for a long time.

برخی درختان مدت زیادی عمر می کنند.

 

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]نکته: از how many به معنی «چه تعداد» برای پرسیدن در مورد تعداد یک اسم قابل شمارش استفاده می شود. بعد از این ترکیب اسم به صورت جمع استفاده می شود به مثال های زیر توجه کنید.[/su_note]

How many friends do you have?

تو چند تا دوست داری؟

How many trees do you see?

چند تا درخت می بینی؟

 

اسم های جمع

برخی اسم ها در انگلیسی همیشه فقط به صورت جمع هستند ولی در فارسی مفرد ترجمه می شوند. مثلا:

glasses = عینک

trousers = شلوار

pants = شلوار

scissors = قیچی

این اسم ها در انگلیسی به صورت جمع استفاده می شوند ولی در فارسی مفرد ترجمه می شوند. با این اسم ها مانند یک اسم جمع برخورد می شود و دوباره با اضافه کردن و جمع بسته نمی شود. ضمایر و افعال to be که با آنها استفاده می شود همیشه جمع هستند.

I can’t find my glasses. They were on the table.

نمی توانم عینکم را پیدا کنم. روی میز بود.

No one wears trousers inside the house.

هیچ کس داخل خانه شلوار نمی پوشد.

 

اگر نیازی به اشاره به یک عدد از اینها باشد معمولا از ترکیب a pair of به معنی «یک جفت» استفاده می شود که در فارسی یک عدد منظور است:

A pair of trousers

یک عدد شلوار

 

در این حالت این ترکیب مفرد حساب می شود:

A pair of trousers is enough.

یک شلوار کافیست.

در مثال بالا از فعل is که مفرد است استفاده شد نه are که جمع است. مقایسه کنید:

پیشنهاد ما:  درس 5: الزامات؛ قیدهای حالت، سؤالات چگونه

A pair of trousers is enough.

The trousers are on the table.

These are your trousers.

اسم های بی قاعده

در آخر، برخی اسم های قابل شمارش حالت جمع بی قاعده دارند. مثلا:

person = شخص

people = اشخاص

man = مرد

men = مردها

Woman = زن

Women = زن ها

life = زندگی

lives = زندگی ها

sheep = گوسفند

sheep = گوسفندان

foot = پا

feet = پاها

child = بچه

children = بچه ها

چند مثال با این اسم ها:

Some people do not obey the laws.

بعضی آدم ها قوانین را رعایت نمی کنند.

Women are as capable as men.

زن ها می توانند به اندازه مردها توانا و قابل باشند.

A few children go to that school.

بچه های کمی به آن مدرسه می روند.

My feet hurt.

پاهایم درد می کند.

 

اسم های غیرقابل شمارش

اسم های غیرقابل شمارش قابل شمردن و جمع بستن نیستند. مثلا آب (water) یا برنج (rice). در فارسی معمولا از ترکیب هایی مانند «مقداری برنج» یا «کمی آب» استفاده می کنیم و ترکیبی مانند «دو عدد آب» نداریم.

در انگلیسی از کمیت سنج های زیر با اسم های غیرقابل شمارش استفاده می کنیم. دقت کنید چند ترکیب مشترک هستند و هم برای اسم قابل شمارش استفاده می شود و هم غیرقابل شمارش:

some = مقداری

a lot of = مقدار زیادی

much = مقدار زیادی

lots of = مقدار زیادی

a little = مقدار کمی

چند مثال:

I need some rice and a lots of milk.

مقداری برنج و خیلی شیر نیاز دارم.

She saves a little money every month.

او هر ماه مقدار کمی پول پس انداز می کند.

She had a lot of information.

او اطلاعات زیادی داشت (information در انگلیسی برخلاف فارسی غیرقابل شمارش است و جمع بسته نمی شود).

It had a lot of space.

فضای زیادی داشت.

 

یک نمونه از کمیت سنج های مشترک:

There are a lot of apples on the trees.

There is a lot of snow on the road.

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]برای سوال پرسیدن در مورد مقدار یک اسم غیرقابل شمارش از ترکیب how much به معنی «چقدر یا چه مقدار» استفاده کنید.[/su_note]

(با how many مقایسه کنید):

How much change do you have?

چقدر پول خرد داری؟

How much milk do you need?

چقدر شیر لازم داری؟

How much information did she have?

او چقدر اطلاعات داشت؟

مثال ها:

Sure. How many do you want?

حتما. چند تا میخواهید؟

There are a lot of restaurants.

رستوران های زیادی هست.

How many restaurants are there?

چند تا رستوران آنجا هست؟

‘He’s dead,’ cried some voices.

صداهایی فریاد زدند «او مرده.»

3
ایجاد شده در توسط admin

آزمون اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش

1 / 12

I have ...... cash if you need it.

2 / 12

How ...... students are there on your course?

3 / 12

There are ...... dogs on our estate. I don't like them.

4 / 12

How ...... money do you need?

5 / 12

How ...... classes do you have this week? Are you busy?

6 / 12

I have ...... dresses.

7 / 12

Is there ...... information on South African culture?

8 / 12

Do you know ...... English grammar?

9 / 12

It seems like you have ...... cousins. I thought I'd met them all!

10 / 12

I didn't make ...... progress today.

11 / 12

There is ...... cat in the garden

12 / 12

There are ...... cats in the garden.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 69%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *