گرامر

جواب های کوتاه در زبان انگلیسی

جواب های کوتاه

این درس پیشرفته است و برای فهمیدنِ آن باید با مفاهیم زیر آشنا باشید:

-افعال to be

-افعال کمکی مثل can , will , could , do , did , have , had

– زمان های حال ساده، گذشته، ماضی نقلی، ماضی بعید و حال استمراری و گذشته استمراری

 

اول چند نمونه ساده از جواب های کوتاه را در انگلیسی ببینید:

Do you like your new house?

Yes, I do.

از خانه جدیدت خوشت می آید؟

بله خوشم می آید.

 

Does she like her new house?

Yes, she does.

از خانه جدیدش خوشش می آید؟

بله، از خانه جدیدش خوشش می آید.

 

جمله اول برای زمان حال ساده است. فعل کمکی این زمان do است. در واقع در اینجا:

Yes, I do. = Yes, I like my new house.

Yes, she does. = Yes, she likes her new house.

ساختار کلی:

{فعل کمکی مناسب} + {ضمير} + ,Yes/No

توجه کنید از نظر گرامری حتما بعد از yes و no باید از کامای لاتین (,) استفاده کنید.

برای تمام زمان های دیگر از فعل کمکی متناظر آن زمان به همین شکل اضافه می شود.

 

حال ساده

فعل کمکی این زمان do/does است:

Do we know him?

Yes, we do.

ما او را می شناسیم؟

بله، همینطور است (ما او را می شناسیم).

 

در حال ساده برای مفرد سوم شخص (معادل he، she و it) به جای do از does استفاده می شود:

Does she know me?

Yes, she does.

آن دختر من را می شناسد؟

بله، آن دختر تو را می شناسد.

 

اگر جواب منفی باشد به فعل کمکی not اضافه و معمولا مخفف می شود:

Do your parents come to the party?

Yes, they do.

No, they don’t.

پدر و مادرت به مهمانی می آیند؟

بله، می آیند.

نه، نمی آیند.

 

گذشته ساده

برای گذشته ساده برای تمام ضمایر از فعل کمکی did استفاده کنید:

Did your parents come to the party?

Yes, they did.

No, they didn’t.

پدر و مادرت به مهمانی آمدند؟

بله، آمدند.

نه، نیامدند.

 

Did she like her new house?

Yes, she did.

No, she didn’t.

او از خانه جدیدش خوشش آمد؟

بله، خوشش آمد.

نه، خوشش نیامد.

 

ماضی نقلی

برای زمان ماضی نقلی از فعل کمکی have/has استفاده می کنیم. از has برای سوم شخص مفرد و برای بقیه از have استفاده کنید:

Have you gone to library today?

Yes, I have.

No, I haven’t.

امروز به کتابخانه رفته ای؟

بله، رفته ام.

نه، نرفته ام.

 

Has she gone to library today?

Yes, she has.

No, she hasn’t.

او امروز به کتابخانه رفته؟

بله، رفته.

نه، نرفته.

 

ماضی بعید

برای تمام ضمایر از فعل کمکی had استفاده کنید:

Had you gone to library?

Yes, I had.

No I hadn’t.

به کتابخانه رفته بودی؟

بله، رفته بودم.

نه، نرفته بودم.

Had she gone to library?

Yes, she had.

No, she hadn’t.

او به کتابخانه رفته بود؟

پیشنهاد ما:  گذشته استمراری در زبان انگلیسی

بله، رفته بود.

نه، نرفته بود.

 

حال استمراری

فعل کمکی مورد استفاده برای حال ساده اشکال فعل to be است. بنابراین:

Are you going to the library?

Yes, I am.

No, I’m not (=No, I am not).

داری به کتابخانه می روی؟

بله، دارم به کتابخانه می روم.

نه، در حال رفتن به کتابخانه نیستم.

 

(توجه کنید استثنائا I am not به صورت I’m not مخفف می شود.)

Is he going to the library?

Yes, he is.

No, he isn’t.

او دارد به کتابخانه می رود؟

بله، او دارد به کتابخانه می رود.

نه، او در حال رفتن به کتابخانه نیست.

 

گذشته استمراری

احتمالا بتوانید حدس بزنید از حالت گذشته افعال to be یعنی Was / were استفاده می شود:

Were you going to the library?

Yes, I was.

No, I wasn’t.

داشتی به کتابخانه می رفتی؟

بله، داشتم به کتابخانه می رفتم.

نه، در حال رفتن به کتابخانه نبودم.

 

Was she going to the library?

Yes, she was.

No, she wasn’t.

او داشت به کتابخانه می رفت؟

بله، داشت به کتابخانه می رفت.

نه، در حال رفتن به کتابخانه نبود.

 

Were your parents going to the party?

Yes, they were.

No, they weren’t.

پدر و مادرت داشتند به مهمانی می رفتند؟

بله، آنها داشتند به مهمانی می رفتند.

نه، آنها در حال رفتن به مهمان نبودند.

 

افعال to be

اگر فعل اصلی جمله یکی از اشکال to be بود از همان استفاده کنید:

Am I late for the meeting?

Yes, you are.

No, you aren’t.

برای جلسه دیر کرده ام؟

بله، دیر کرده ای.

نه، دیر نکرده ای.

 

Is she from Canada?

Yes, she is.

No, she isn’t.

آن دختر اهل کانادا است؟

بله، او اهل کانادا است.

نه، او اهل کانادا نیست.

 

Isn’t that pencil mine?

Yes, it is.

No, it isn’t.

آن مداد مال من نیست؟

بله، مال تو است.

نه، مال تو نیست.

 

Are you hungry?

Yes, I am.

No, I’m not.

گرسنه ای؟

بله، گرسنه ام.

نه، گرسنه نیستم.

 

افعال کمکی

برای سایر افعال کمکی مستقیما از همان ها استفاده کنید.

مانند:

can, could, may, might, will, shall, must, should, …

Can you read?

Yes, I can.

No, I can’t.

می توانی بخوانی؟

بله، می توانم.

نه نمی توانم.

 

Can she see me?

Yes, she can.

No, she can’t.

او می تواند من را ببیند؟

بله، می تواند.

نه، نمی تواند.

 

Should I open the window?

Yes, you should.

No, you shouldn’t.

باید پنجره را باز کنم؟

بله، باید باز کنی.

نه، نباید باز کنی.

 

Shall we get going?

Yes, we shall.

No, we shan’t (=shall not).

راه بیفتیم برویم؟

بله، برویم.

نه، نرویم.

 

Will she be at the party too?

Yes, she will.

No, she won’t (=will not).

او هم در مهمانی خوهد بود؟

بله، خواهد بود.

نه، نخواهد بود.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *