گرامر

حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

حال کامل استمراری

از این زمان برای کاری که در گذشته شروع شده و هنوز ادامه دارد یا تازه تمام شده استفاده می کنیم. اول چند مثال ببینید:

The ground is wet. It has been raining.

زمین خیس است. داشته باران می باریده.

You’re out of breath. Have you been running?

داری نفس نفس می زنی. مشغول دویدن بوده ای؟

Paul is very tired. He’s been working very hard.

پل خیلی خسته است. او سخت مشغول کار بوده.

 

برای ساخت این زمان از این ترکیب استفاده می شود:

    ing + فعل + have + been

    ing + فعل + has + been

احتمالا حدس زده اید که از حالت has فقط برای سوم شخص مفرد استفاده می کنیم:

He has been working hard.

او سخت مشغول کار بوده است.

I have been working hard.

من سخت مشغول کار بوده ام.

They’ve been working hard.

آنها سخت مشغول کار بوده اند.

 

برای منفی کردن از not استفاده می کنیم:

He has not been working hard.

او سخت مشغول کار نبوده است.

 

برای سوال کردن هم مانند تمام ساختارهای مشابه فعل کمکی به اول جمله می آید:

Has he been working hard?

او سخت مشغول کار بوده است؟

Have you been working hard?

تو سخت مشغول کار بوده ای؟

 

It began raining two hours ago and it is still raining.

How long has it been raining?

It has been raining for two hours.

دو ساعت قبل باران شروع شد و هنوز دارد می بارد.

چه مدت است باران داشته می باریده؟

دو ساعت است که داشته می باریده.

 

به این دو جمله که حال کامل استمراری را با ماضی نقلی مقایسه می کند توجه کنید:

I’ve been painting my room. I’ve painted my room.

مشغول نقاشی اتاقم بوده ام. اتاقم را نقاشی کرده ام.

برای این زمان زیاد از این واژه ها ممکن است استفاده شود:

…How long

چه مدت …

How long has it been raining?

چه مدت است داشته باران می باریده؟

since

از

It’s been raining since 2:00.

از ساعت 2 داشته باران می باریده.

 

مثال ها:

“I have been making an inventory.”

مشغول درست کردن یک فهرست انبار بوده ام.»

The guy must have been drinking.

آن یارو مست بوده.

‘Someone has been searching my room.’

«یکی مشغول گشتنِ اتاق من بوده.»

The journey must have been boring.

سفر حتما کسل کننده بوده.

پیشنهاد ما:  کاربرد و معنی who, that, which در زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *