گرامر

حروف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه برای توصیف حرکت

حروف اضافه حرکتی برای توصیف حرکت مثلا به سمت چیزی، به داخل چیزی یا دور چیزی استفاده می شود:

They walked around the town for an hour.

یک ساعت دور شهر قدم زدند.

She went up the stairs.

پله ها را بالا رفت.

 

در این نوع استفاده از این حروفِ اضافه، آنها همیشه با افعال حرکتی مانند افعال زیر ترکیب می شوند:

go

رفتن

walk

قدم زدن

jump

پریدن

run

دویدن

swim

شنا کردن

fly

پرواز کردن

drive

با ماشین رفتن

مثلا:

go toward the house

به سمت خانه رفتن

walk around the house

دور خانه چرخیدن

jump into the water

داخل آب پریدن

fly away from house

پرواز کنان دور شدن از خانه

 

متداول ترین حروف اضافه حرکتی در زیر آمده است:

1. حرف اضافه across

برای توصیف حرکت از یک طرف به طرف دیگر چیزی یا در عرض چیزی:

It took us three days to drive across the desert.

سه روز وقت برد تا از این طرف به آن طرف صحرا رفتیم.

The dog ran across the road.

سگ به آن طرف خیابان دويد.

 

2. حرف اضافه around

برای توصیف حرکت دور چيزی:

She had to walk around the dog.

او مجبور شد سگ را دور بزند.

They walked around the town for an hour.

آنها یک ساعت را دور شهر قدم زدند.

3. حرف اضافه away from برای توصیف دور شدن از چیزی یا فرار کردن از چیزی:

The bird flew away from the fox.

پرنده پرواز کرد و از روباه دور شد.

The thief ran away from the police.

دزد از پلیس فرار کرد.

 

4. حرف اضافه down

برای توصیف حرکت به سمت پایین:

He went down the stairs.

او پله ها را پایین رفت.

They ran down the hill to the stream below.

آنها تپه را تا رودی که پایین بود پایین دویدند.

5. حرف اضافه up

برای توصیف حرکت به سمت بالا:

He went up the stairs.

او پله ها را بالا رفت.

They ran up the hill.

آنها تپه را بالا دویدند.

 

6. حرف اضافه into برای توصیف حرکت به داخل چیزی یا جایی:

We went into the building.

داخل ساختمان رفتیم.

He got into the car and closed the door

سوار ماشین شد و در را بست.

The car crashed into the wall.

ماشین به دیوار برخورد کرد. ماشین رفت داخل دیوار.

 

7. حرف اضافه out of

برای توصیف حرکت به بیرون از چیزی:

We went out of the building.

از ساختمان بیرون رفتیم.

We got out of the car.

از ماشین بیرون آمدیم.

8. حرف اضافه off

برای توصیف پایین آمدن از روی چیزی یا برداشتن چیزی از روی چیزی:

پیشنهاد ما:  معنی و کاربرد Give در زبان انگلیسی

The kid jumped off the wall.

بچه از روی دیوار پایین پرید.

Please take your books off my desk.

خواهش می کنم کتابهایت را از روی میزم بردار.

We got off the bus.

از اتوبوس پیاده شدیم.

 

9. حرف اضافه on

برای توصیف رفتن روی چیزی یا سوار چیزی شدن:

The cat went on the wall.

گربه روی دیوار رفت.

We got on the bus.

سوار اتوبوس شدیم.

 

10. حرف اضافه onto

برای توصیف حرکت به روی سطح چیزی:

The cat jumped onto the dresser.

گربه به روی کمد پريد.

Put the kettle onto the counter.

کتری را بگذار روی پیشخان.

 

11. حرف اضافه over

برای توصیف حرکت از روی چیزی:

The cat jumped over the wall.

گربه از این طرف دیوار به آن طرف آن پرید.

We are flying over the mountains.

داریم از روی کوه ها پرواز می کنیم.

 

12. حرف اضافه past

برای توصیف رد شدن از کنار چیزی:

He walked past us.

از کنار ما رد شد و رفت.

We saw them as they ran past us.

وقتی دوان دوان از کنار ما رد شدند آنها را دیدیم.

 

13. حرف اضافه to

برای توصیف حرکت به مقصد جایی یا به سمت چیزی:

He went to the door.

به سمت در رفت.

Does this train go to London?

این قطار به لندن می رود؟

 

14. حرف اضافه toward

توصیف حرکت به سمت یا در جهت چيزی:

We went toward the city.

به سمت شهر رفتیم.

At last she could recognize the person coming toward her.

بالاخره توانست کسی که به سمتش می آمد را بشناسد.

 

توجه: در انگلیسی بریتیش از املای towards استفاده می شود و در آمریکایی toward.

 

15. حرف اضافه through

برای توصیف حرکت از لای چیزی یا از میان چیزی:

They walked through the forest.

قدم زنان از میان جنگل گذشتند.

The train went through a tunnel.

قطار از میان تونلی گذشت.

 

16. حرف اضافه under

برای توصیف حرکت به زیر چیزی:

The mouse ran under the chair.

موش زیر صندلی دوید.

Submarines can travel under water.

زیردریایی ها می توانند زیر آب حرکت کنند.

مثال ها:

‘Carry me into our first home!’

«من را به داخل اولین خانه مان ببر!»

Lud put his gun into his pocket.

لاد اسلحه اش را داخل جیبش گذاشت.

The calf came running toward us.

گوساله دوان دوان به سمت ما آمد.

The Captain turned away from me.

ناخدا از من رو برگرداند.

1
ایجاد شده در توسط admin

آزمون حروف اضافه حرکتی

1 / 10

James Bond came ...... the room.

2 / 10

The dog jumped ...... the couch.

3 / 10

They didn't go ...... school yesterday.

4 / 10

They went up ...... the roof.

5 / 10

She went ..... the bridge to the other side.

6 / 10

He walked ...... the table.

7 / 10

The boat takes two hours to go ...... the river and one hour to come down.

8 / 10

The night sky got brighter as they drove ...... the city.

9 / 10

Hey! You just went ...... a red light!

10 / 10

We could see children in the playground as we drove ...... them.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 70%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *