گرامر

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

حال ساده

 ساده ترین شکل افعال در هر زبانی

Alex is a bus driver, but now he is in bed asleep. He is not driving a bus, but he drives bus.

 الکس راننده اتوبوس است، ولی الان در رختخوابش است. او الان در حال اتوبوس رانی نیست، ولی راننده ی اتوبوس است.

I drive a bus.

من اتوبوس می رانم.

من با اتوبوس می روم.

They drive a bus.

آنها با اتوبوس می روند.

برای سوم شخص مفرد به فعل یک s اضافه می شود.

He drives a bus.

او اتوبوس می راند.

او با اتوبوس می رود.

The cafe opens at 7.30 in the morning.

کافه صبح ساعت 7:30 باز می شود.

Tanya speaks German very well.

تانیا خیلی خوب آلمانی صحبت می کند.

Remember: I work … but He works … They teach … but My sister teaches …

یادتان باشد: من کار می کنم… ولی او کار می کند… آنها درس می دهند… ولی خواهرم درس می دهد.

My parents live in a very small flat.

پدر و مادرم در یک آپارتمان خیلی کوچک زندگی می کنند.

I think Mary is Canadian, but I’m not sure.

فکر می کنم مری کانادایی باشد، ولی مطمئن نیستم.

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]

نکته خیلی مهم: اگر در جمله فعل های کمکی مانند موارد زیر استفاده شود دیگر نیازی به ی سوم شخص نیست:

can, could

may, might

would

must, should

I can help you.

She can help you.

She would help me.

He might come over.

He must go.

کلا بعد از افعال کمکی همیشه حالت مصدری افعال استفاده می شود.

[/su_note]

برای اضافه شدن حرف s برای سوم شخص مفرد حالت های خاصی هم وجود دارد (لازم نیست حفظ کنید):

1. افعالی که به y ختم می شوند بعد از گرفتن S به ies تبدیل می شوند:

fly (flies), cry (cries)

اگر حرف صداداری قبل از y باشد عادی است:

play (plays), pray (prays)

2. افعالی که به حروف ss، x، sh، و ch ختم می شوند es می گیرند:

he passes, she catches, he fixes, it pushes

3. به طور خاص دو فعل زیر برای حالت سوم شخص مفرد استثنا هستند و شکلشان کمی بی قاعده عوض می شود:

have (has), go (goes)

I have, She has

I go, She goes

The earth goes round the sun.

زمین دور خورشید می چرخد.

منفی کردن

برای منفی کردن حالت ساده از فعل کمکی do به همراه حالت ساده فعل استفاده می شود:

I do not like her.

پیشنهاد ما:  درس 12: Infinitives of purpose, Will for predictions

از او خوشم نمی آید.

Mike does not like her.

مایک از او خوشش نمی آید.

برای سوال پرسیدن از فعل کمکی do و does اول جمله استفاده می شود:

Do you like her?

از او خوشت می آید؟

توجه کنید برای سوم شخص مفرد دیگر حرف s به فعل اضافه نمی شود. در واقع این s حذف و در عوض do تبدیل به does می شود:

Does Mike like her?

مایک از او خوشش می آید؟

مثال ها

Listen and say the subjects.

گوش دهید و نام درس ها را بگویید.

“Axel! Don’t say those things.”

«اکسل! این حرفها را نزن.»

How do you say this in English?

در انگلیسی به این چه می گویید؟ این را در انگلیسی چطور می گویید؟

I must say I liked my new look.

باید بگویم از ظاهر جدیدم خوشم آمد.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *