گرامر

صفت های منتهی به ing و ed در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

صفت های منتهی به ing و ed

خیلی از صفات انگلیسی به ing یا ed ختم می شود. صفات منتهی به ing معمولا معنای فاعلی دارند در حالی که صفات منتهی به ed معنای مفعولی.

Jane has been doing the same job for a very long time. Every day she does exactly the same thing again and again. She doesn’t enjoy her job any more.

Jane’s job is boring.

Jane is bored (with her job).

جین برای مدتی طولانی یک کار را می کرده است. هر روز او دقیقا یک کار را دوباره و دوباره انجام می دهد. او دیگر از کارش لذت نمی برد.

کارِ جین کلافه کننده است.

جین (از کارش) کلافه شده.

Jane is bored because her job is boring.

جین کلافه شده چون کارش کسل کننده است.

 

My job is interesting/tiring/depressing.

کار من جذاب/خسته کننده/افسرده کننده است.

I am interested in my job.

من به کارم علاقه مند هستم.

| I’m tired of my job.

از کارم خسته ام.

My job makes me depressed.

كارم من را افسرده می کند.

 

interesting/ interested

جذاب/علاقه مند

boring/ bored

کسل کننده/کلافه شده

depressing/ depressed

افسرده کننده/افسرده

shocking/ shocked

شوکه کننده/شوکه شده

disappointing/ disappointed

نومید کننده/نومید

مثال ها:

Pa dropped the hammer. He felt embarrassed and strange.

پدر چکش را انداخت. او احساس شرمساری و غریبی کرد.

Was Mozart one of your most satisfying roles?

موتسارت یکی از رضایت بخش ترین نقش های شما بود؟

At first he took a job in a shop, but this quickly bored him.

اول او کاری در یک فروشگاه گرفت، ولی این خیلی زود حوصله ی او را سر برد.

It really makes you feel (angry / depressed / helpless), doesn’t it?

واقعا باعث می شود آدم احساس خشم/ افسردگی/ عجز) کند، نه؟

پیشنهاد ما:  درس 12: رفتن به؛ سوالات بله/خیر و ضمایر مفعولی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *