گرامر

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

ضمیر انعکاسی در زبان انگلیسی ضمیری است که اکثرا هنگام یکسان بودن فاعل و مفعول در یک جمله، به عنوان مفعول جمله به کار می‌رود. حال با این ضمایر آشنا شوید:

Myself=خودم

Ourselves=خودمان

Yourself=خودت

Yourselves=خودتان

Himself = (خودش (مذکر

Herself = (خودش (مونث

Themselves = خودشان

itself = (خودش (اشیاء و غیر انسان

He introduces himself.

او خودش را معرفی می کند.

I don’t want you to pay for me. I’ll pay for myself.

نمی خواهم تو هزينه من را بدهی. خودم هزینه ی خودم را میدهم

Do you talk to yourself sometimes?

تو گاهی با خودت حرف می زنی؟

I repaired my bike myself.

خودم دوچرخه ام را تعمیر کردم.

Lisa herself doesn’t think so.

اليزا خودش اینطور فکر نمی کند.

His horse hurt itself.

اسبش به خودش صدمه زد.

 

مثال ها:

They consider themselves brave.

آنها خودشان را شجاع قلمداد می کنند.

Lucille smiled, but made |herself wait.

لوسیل لبخند زد و خودش را مجبور کرد صبر کند.

Juana pulled herself up from the water.

جوانا خودش را از داخل آب بالا کشید (و ایستاد).

The dog shook itself when Kino looked at it.

وقتی کینو به آن نگاه کرد سگ خودش را جنباند.

 

پیشنهاد ما:  درس 5: الزامات؛ قیدهای حالت، سؤالات چگونه

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *