گرامر

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

ضمایر ملکی

برای این درس بهتر است با صفات ملکی آشنا باشید.

ضمایر ملکی رابطه نزدیکی با صفات ملکی دارند. برای درک بهتر این جمله را ببینید:

This book is my book. This book is mine.

این کتابِ من است. این کتاب مال من است.

در نمونه بالا my صفت ملکی و mine به معنی «مال من» ضمیر ملکی است. اولین تفاوت این دو دقیقا در تفاوت تعریف صفت و ضمیر است. صفت (اینجا my) همیشه قبل از یک اسم (اینجا book) ظاهر می شود ولی ضمیر کامل به جای یک اسم می نشیند. در نتیجه:

This book is my book.

این کتابِ من است. (صفت ملکی)

This book is mine.

این کتاب مال من است. (ضمیر ملکی)

 

ضمایر ملكيِ متناظر با ضمایر فاعلی و صفات ملکی در جدول زیر آمده است:

[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]

ضمیر فاعلی صفت ملکی ضمایر ملکی
I my mine
you your yours
he his his
she Her Hers
we our ours
they their theirs
it its

[/su_table]

توجه کنید برای ضمیر فاعلى it ضمیر ملکی نداریم.

چند مثال:

Her car is faster than my car.

Her car is faster than mine.

ماشین او از ماشین من سریعتر است.

ماشین او از مال من سریعتر است.

This drink is your drink.

This drink is yours.

این نوشیدنیِ توست.

این نوشیدنی مال توست.

Their shirts are green.

The green shirts are theirs.

پیراهن های آنها سبز است.

پیراهن های سبز مال آنهاست.

 

ترکیب of بعلاوہ ضمیر ملکی

A friend of hers was sitting there.

یکی از دوستان او آنجا نشسته بود.

جمله بالا معادل جمله زیر با صفت ملکی است:

One of her friends was sitting there.

I saw one of your friends last night.

I saw a friend of yours last night.

دیشب یکی از دوستانت را دیدم.

در ترکیب با of اگر به جای ضمیر نیاز به استفاده از اسم باشد، اسم s’ مالکیت می گیرد:

She is a friend of Tom’s.

او یکی از دوستان تام است.

برای مقایسه، جمله بالا معادل جمله های زیر است:

She is a friend of his.

She is one of his friends.

She is one of Tom’s friends.

مثال ها:

I picked up mine and opened

من پاکت خودم را برداشتم و آن را باز کردم.

Those coats are ours.

آن پالتوها مال ماست.

Uh, they’re mine. Sorry.

اوه، آن مال من است. معذرت میخواهم.

It’s mine. It’s my bathing suit.

مال من است. این لباس آبتنی من است.

1
ایجاد شده در توسط admin

آزمون ضمایر ملکی

2 / 15

این سوال را چک کنید:
یکی از خویشاوندانمان را دیدیم:

We met one of ...... relatives.

3 / 15

این سوال ها را چک کنید:

یکی از خویشاوندانمان را دیدیم:

We met a relative of ...... .

4 / 15

این سوال ها را چک کنید:

بالشت آن مرد نرم است:

...... pillow is soft.

5 / 15

این سوال ها را چک کنید:

آن بالش نرم مال آن مرد است:

That soft pillow is ...... .

6 / 15

این سوال ها را چک کنید:

این فکر تام که به سینما برویم فکر خوبی بود:

It was a good idea of ...... to go to the cinema.

7 / 15

جمله زیر را با ضمیر ملکی بازنویسی کنید:

Lisa invited some of her friends to her flat.

Lisa invited some friends of ...... to her flat.

8 / 15

جمله زیر را با ضمیر ملکی بازنویسی کنید:

We had dinner with one of our neighbours.

We had dinner with ...... .

9 / 15

جمله زیر را با ضمیر ملکی بازنویسی کنید:

Is that man one of your friends?

Is that man ......?

10 / 15

این جمله را از فارسی به انگلیسی ترجمه کنید:

خودکارم نمی نویسد، می توانم مال تو را امانت بگیرم؟

My pen doesn't work; can I borrow ......?

11 / 15

این جمله را از فارسی به انگلیسی ترجمه کنید:

نقاشی های آنها خیلی رنگارنگ بود، ولی من از نقاشی های آن زن بیشتر خوشم آمد.

Their paintings were very colorful, but I liked ...... better.

12 / 15

این جمله را از فارسی به انگلیسی ترجمه کنید:

نقاشی های آنها خیلی رنگارنگ بود، ولی من از نقاشی های آن زن بیشتر خوشم آمد.

Their paintings were very colorful, but I liked ...... paintings better.

13 / 15

این جمله را از فارسی به انگلیسی ترجمه کنید:

این سگ مال من است.

The dog is ...... .

14 / 15

این جمله را از فارسی به انگلیسی ترجمه کنید:

آن پول در واقع مال آنها بود.

The money was really ...... .

15 / 15

این جمله را از فارسی به انگلیسی ترجمه کنید:

آن پول در واقع مال آنها بود.

The money was really ...... money.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 93%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *