گرامر

ماضی بعید در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

ماضی بعید یا past perfect برای وقتی است که می خواهیم در مورد رویدادی صحبت کنیم که قبل از زمان مشخصی در گذشته انجام و تمام شده است:

When she got to home, her husband had left.

وقتی به خانه رسید، شوهرش خانه را ترک کرده بود.

 

در نمونه بالا «اینکه شوهر خانه را ترک کرده» قبل از «رسیدن شخص به خانه» بوده است.

جمله های زیر را ببینید:

Sarah went to a party last week. Paul went to the party too, but they didn’t see each other. Paul left the party at 10.30 and Sarah arrived at 11 o’clock.

So: When Sarah arrived at the party, Paul wasn’t there. He had gone home.

سارا هفته ی قبل به یک مهمانی رفت. پل هم به آن مهمانی رفت، ولی آنها همدیگر را ندیدند. پل مهمانی را ساعت 10:30 ترک کرد و سارا ساعت 11 به مهمانی رسید. بنابراین: وقتی سارا به مهمانی رسید، پل آنجا نبود. پل به خانه رفته بود.

I had gone home.

من به خانه رفته بودم.

She had gone home.

او به خانه رفته بود.

 

برای ساخت این زمان از ترکیب زیر استفاده می کنیم:

اسم مفعول فعل + had

اگر نمی دانید اسم مفعول چیست اینجا کلیک کنید…

When Sarah arrived at the party, Paul had already gone home.

.وقتی سارا به مهمانی رسید، پل قبلا به خانه رفته بود.

At first I thought I’d (=I had) done the right thing, but I soon realised that I’d made a big mistake.

اول فکر کردم کار درستی کرده ام، ولی به زودی متوجه شدم که اشتباه بزرگی کرده بودم.

Kate had just got home when I phoned.

کیت تازه به خانه رسیده بود که من تلفن زدم.

When he arrived I’d gone home already.

وقتی او رسید من قبلا به خانه رفته بودم.

 

برای منفی کردن از not بعد از had استفاده می شود:

I had not gone home when he arrived.

وقتی او رسید من به خانه نرفته بودم.

برای سوالی کردن فعل کمکی به ابتدای جمله می آید:

Had you gone home when he arrived?

وقتی او رسید تو به خانه رفته بودی؟

 

در انگلیسی، از ماضی بعید برای زمانی استفاده نکنید که قصد ندارید دو رویداد متوالی را نقل کنید و فقط جمله اصلی را دارید می گویید. مثلا جمله زیر گیج کننده است:

I had cleaned it.

آن را پاک کرده بودم.

جمله درست تر چیزی به شبیه نمونه زیر است:

پیشنهاد ما:  اعداد ترتیبی در زبان انگلیسی

When he arrived, I had cleaned it off.

وقتی او رسید، آن را پاک کرده بودم.

 

مثال ها:

I asked him if he had seen Helen.

از او پرسیدم آیا هلن را دیده بود.

Yes, I wish I had studied more.

بله، ای کاش بیشتر خوانده بودم.

Harker had written the poem himself.

هارکر خودش شعر را نوشته بود.

The old man had seen many great fish.

پیرمرد ماهی های بزرگ زیادی دیده بود.

5
ایجاد شده در توسط admin

آزمون ماضی بعید

1 / 8

We ...... finished eating dinner.

2 / 8

Had they ...... to her before?

3 / 8

We arrived at 8:05, but the train had already ...... .

4 / 8

Sarah thought she ...... to that zoo before.

5 / 8

When I arrived at the cinema, the film ...... .

6 / 8

Nobody explained why the project had not ...... on time.

7 / 8

He had ...... us the item had been shipped.

8 / 8

If you ...... to me, you would have got the job.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 72%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *