گرامر

کاربرد ترکیب as … as در زبان انگلیسی

as … as

از ترکیب as . . . as برای مقایسه دو چیز مثل هم استفاده می کنیم.

اول چند نمونه ساده را ببینید:

He is as big as a cow.

او اندازه یک گاو بزرگ است.

She is as tall as her brother.

او به بلندیِ برادرش است.

بین as . . . as ترکیب های مختلفی ظاهر می شود:

1. ترکیب صفتی

as + adjective + as

از صفت برای توصیف اسم استفاده می شود. در این حالت سمت چپ و راست ترکیب as . . . as از نظر آن «صفت» یکی هستند.

Ted is as big as a cow.

تد به اندازه یک گاو بزرگ است.

در جمله بالا، سمت چپ «تد» و سمت راست آن «یک گاو» قرار دارد. صفت هم «بزرگ» است. به این معنا که تد و یک گاو به یک اندازه بزرگ هستند.

Her hands were as cold as ice.

دستانش به سردی یخ بود.

Jenny’s new flat is as nice as her old one.

آپارتمان جدید جنی به خوبی آپارتمان قبلی اش است.

اگر فعل جمله منفی باشد:

Jenny’s new flat isn’t as nice as her old one.

آپارتمان جنی به خوبی آپارتمان قبلی اش نیست.

 

یک نمونه کمی متفاوت:

Their house is three times as big as ours.

خانه ی آنها سه برابر بزرگتر از مال ماست.

در نمونه بالا از three times به معنی «سه برابر» استفاده شده.

اگر صفت توضیح اضافه نیاز داشته باشد این توضیحات بین as . . . as و بعد از صفت می آید:

He’s as good in playing tennis as I am.

به اندازه من در تنیس بازی کردن خوب است.

He’s as great in cooking as his wife.

در آشپزی به اندازه همسرش عالی است.

این جمله اشتباه است:

He’s as good as I am in playing tennis.

یک حالت خاص برای وقتی که بین as . . . as از صفت استفاده می شود وجود دارد:

as + adjective + a/an + noun + as

He is as good a cook as his wife is.

او اندازه همسرش آشپز خوبی است.

آشپزی او به خوبی آشپزی همسرش است.

مقایسه کنید:

He is as good as his wife.

او به خوبي همسرش است.

He is as good a cook as his wife is.

او اندازه همسرش آشپز خوبی است.

این نمونه را می شود به این صورت هم بیان کرد:

His cooking is as good as his wife.

آشپزی اش به خوبی همسرش است.

He’s as good in playing tennis as I am.

به اندازه من در تنیس بازی کردن خوب است.

 

در این نوع استفاده که صفت + اسم بین as می آید حتما نیاز به a / an قبل از اسم است.

چند مثال دیگر از این نوع:

I’m as skilled a driver as you are.

= I’m as skilled at driving as you.

من به اندازه تو در رانندگی ماهر هستم.

We’ve never been in as large a house as this.

= We’ve never been in a house that is as large as this.

ما تا الان در خانه ای به این بزرگی نبوده ایم.

I’ve never met as big a liar as Jim.

= I’ve never met a liar who is as big (at telling lies) as Jack.

تا الان با دروغگویی به بزرگيِ جيم برخورد نکرده ام.

2. ترکیب قیدی

as + adverb + as

وقتی در مورد نحوه انجام کاری (مانند رانندگی، آشپزی، آواز خواندن) صحبت می کنیم و می خواهیم مقایسه انجام دهیم از قید بین as . . . as استفاده می شود:

I drive as fast as you.

من به سرعتِ تو رانندگی می کنم.

She draws as beautifully as her brother.

به قشنگیِ برادرش نقاشی می کند.

I can sing as well as you can.

من می توانم به خوبی تو آواز بخوانم.

You can eat as much as you want.

هر چقدر می خواهی می توانی بخوری.

 

در نمونه آخر، دو طرف ترکیب as . . . as به جای اسم ساده، دو گزاره هستند. ترجمه فرقی ندارد. سمت راست و چپ یکی است.

مثال مشابه:

I drove as fast as I could.

پیشنهاد ما:  ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

به سرعتی که می توانستم رانندگی کردم.

مانند بخش صفت ها توضیح اضافه بین as . . . as و بعد از قید می آید:

Michael didn’t play as well this week as he did last week.

مایکل این هفته به خوبی هفته قبل بازی نکرد.

یک نکته حاشیه ای در مورد تفاوت as good as و as well as

صفت good (به معنی «خوب») برای مقایسه دو اسم است ولی قید well (به معنی «به خوبی») برای مقایسه نحوه انجام یک فعل مشخص. به طور کلی صفت یک اسم را تغییر می دهد و قید یک فعل را.

He is as good as his wife.

او به خوبی همسرش است.

He sings as well as his wife.

او به خوبی همسرش آواز می خواند.

Playing football is as good as playing volleyball.

فوتبال بازی کردن به خوبی والیبال بازی کردن است.

She draws as well as she designs clothes.

=Her drawing is as good as her designing

اولی خود خوب بودن منظور است ولی دومی در مورد نحوه آواز خواندن صحبت می کنیم که نیازمند قید است. سومی مقایسه فوتبال بازی کردن و والیبال بازی کردن است نه نحوه بازی.

این چند ترکیب پرکاربرد هستند:

as soon as

به محض اینکه

as much as

به مقداری که (برای اسم غیرقابل شمارش مانند پول، قیمت، آب، هوا)

as many as

به تعدادی که (برای اسم قابل شمارش مانند سیب، درخت، خانه، آدم)

as far as

تا جایی که

as long as

تا وقتی که، به مدتی که

 

Be here as soon as possible.

اولین فرصت ممکن اینجا باش.

 

As far as I know, it’s cancelled.

تا جایی که من می دانم لغو شده.

As far as I see, there’s no one around.

تا جایی که من می بینم کسی این اطراف نیست.

 

Stay here as long as you want.

تا هر موقع می خواهی اینجا بمان.

 

Take as many apples as you can.

هر چند تا سیب می توانی بردار.

Take as much money as you can.

هر چقدر پول می توانی بردار.

مثال ها:

As soon as you like.

اولین فرصتی که دوست دارید.

‘Get there as fast as you can.’

به سرعتی که می توانی به آنجا برو.»

I don’t earn as much as my boss.

من به اندازه رئیسم پول در نمی آورم.

‘You mean the one as big as me?’

«منظورتان آنی هیت که به بزرگی من هست؟»

9
ایجاد شده در توسط admin

آزمون as ... as

1 / 12

Living in the France is ...... I expected it to be.

2 / 12

My brother and I both play the piano but I don't play ...... he does.

3 / 12

Chatting online is ...... talking face-to-face.

4 / 12

I'm not ...... in watching TV.

5 / 12

We finished ...... we could.

6 / 12

My ticket didn't cost ...... yours.

7 / 12

این جمله از لحاظ گرامری درست است یا نادرست؟

Tennis isn't as popular as football. ......

8 / 12

این جمله از لحاظ گرامری درست است یا نادرست؟

Tennis isn't as popular a sport as football. ......

9 / 12

این جمله از لحاظ گرامری درست است یا نادرست؟

Tennis isn't as a sport popular as football. ......

10 / 12

این جمله از لحاظ گرامری درست است یا نادرست؟

We walked as slowly as we could. ......

11 / 12

این جمله از لحاظ معنایی درست است یا نادرست؟

Ten dollars isn't as much as twenty dollars. ......

12 / 12

این جمله از لحاظ معنایی درست است یا نادرست؟

China isn't as big as Italy. ......

امتیاز شما

میانگین امتیازها 64%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *