گرامر

کاربرد حرف ربط as در انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

1- در حینی که، هنگامی که، در حالی که

We all waved goodbye to Liz as she drove away.

وقتی لیز داشت با ماشین دور می شد ما برایش به نشانه ی خداحافظی دست تکان می دادیم.

Kate slipped as she was getting off the bus.

کیت در حینی که داشت از اتوبوس پیاده می شد سُر خورد.

As the days passed he became better.

با گذشتِ روزها او بهتر می شد.

Just as I sat down, the doorbell rang.

درست وقتی نشستم، زنگِ در صدا خورد.

2- چون، از آنجا که:

I must stop talking now as I should go.

حالا باید صحبتم را متوقف کنم چون باید بروم.

3- به عنوان، به صورت، مثلِ:

As a child, I cried a lot.

در کودکی خیلی گریه می کردم.

As a man, I prefer …

به عنوان یک مرد ترجیح می دهم…

She works as a waitress.

او به عنوان پیشخدمت کار می کند.

It came as a shock.

مثل یک شوک بود.

4- همانطور که، هر جور که:

As you can see I did it.

همانطور که می توانی ببینی آن کار را کردم.

They can do as they wish.

هر کاری بخواهند می توانند بکنند.

5- برای مقایسه دو چیز مثل هم:

Go as fast as you can.

هر چقدر می توانی سریع برو.

I’m as tall as him.

من هم قد او هستم.

مثال ها:

‘I know this secret already,’ Marius said, ‘just as I knew the others.’

ماریوس گفت «آن راز را همین الان میدانم، درست همانطور که بقیه را میدانستم.»

And so, uh, that’s very important for me … as a benefit … you know?

و بنابراین این.. به عنوان یک مزیت… خیلی برای من مهم است… می دانید؟

It makes us feel smart, as if we’re going to get something for nothing.

این لغت باعث می شود احساس باهوش بودن بکنیم، انگار چیزی را در ازای هیچ قرار است به دست بیاوریم.

The buyer’s door was open and he sang quietly as he played with a coin.

در مغازه ی این خریدار باز بود و در حالی که با یک سکه بازی میکرد آهسته ترانه میخواند.

پیشنهاد ما:  گفتن و نوشتن تاریخ در زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *