گرامر

کاربرد و معنی کلمه either در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

either

1- هر کدام

You may sit at either side of the table.

می توانید هر طرف میز بنشینید.

There are trees on either side of the river.

هر دو طرف رودخانه درخت هست.

2- همچنین (در جمله منفی معادل also)

You don’t know him? I don’t known him either.

او را نمی شناسی؟ من هم او را نمی شناسم.

I don’t eat meat and my husband does not either.

من گوشت نمی خورم، شوهرم هم همینطور.

 

ترکیب را هم ببینید. either . . . or را هم ببینید.

 

مثال ها:

‘You can’t go back, Ray. We either disappear or we’re dead.’

«تو نمی توانی برگردی، رِی. یا ناپدید می شویم یا میمیریم.»

Now we are joined together and no one to help either one of us.

حالا ما به هم متصلیم و کسی نیست به داد هیچ کداممان برسد.

Well, I don’t feel particularly strongly about it either way.

خوب، در هر حال من به طور خاص اعتقاد چندانی به این ندارم.

Yes, next to the window, either on the left or on the right.

بله، بغل پنجره، سمت چپ یا راست.

پیشنهاد ما:  درس 3: می خواهم + مصدر، قید های شدت و کمیت با افعال

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *