گرامر

کاربرد و معنی کلمه Go در زبان انگلیسی

Go

فعل پرکاربرد go به تنهایی عمدتا به معنی «رفتن» است. سه حالت مصدری، گذشته و اسم مفعول آن:

go/went/gone

اگر نمی دانید سه حالت فعل چیست اینجا کلیک کنید

go

US:

UK:

went

US:

UK:

gone

US:

UK:

She went to the shops.

او به مغازه رفت.

I really must go.

واقعا باید بروم.

 

غیر از معنی «رفتن» این فعل معانی نسبتا زیادی را به تنهایی و در ترکیب با حروف اضافه می گیرد. اکثر مواقع از روی متن می توان معنی را حدس زد.

در زیر معانی اصلی این فعل به تنهایی و بعد به صورت مرکب بررسی می کنیم.

«شدن»

His face went red.

صورتش قرمز شد.

She has gone crazy.

او دیوانه شده است.

The food has gone bad.

غذا خراب یا فاسد شده است.

«پیش رفتن»

The weekend went great.

تعطیلات آخر هفته عالی پیش رفت.

«گم شدن یا دزدیده شدن»

When I came back I realized my wallet was gone.

وقتی برگشتم فهمیدم کیفم نیست (کیفم گم شده)

«تعلق گرفتن»

And the award for Best Director goes to Christopher Nolan for the movie “Interstellar.”

و جایزه ی بهترین کارگردانی برای فیلم «دورن ستاره ای» به کریستوفر نولان می رسد.

«نشان دادن قصد در آینده»

I’m going to ask her for money.

از او پول درخواست خواهم کرد.

I’m going to go to the bank.

میخواهم به بانک بروم (اینجا go دوم به معنی رفتن است).

برای مثالهای بیشتر این بخش را ببینید

go after

پیگیری و دنبال کردن چیزی

The scientist went after the new idea.

دانشمند ایده جدید را پیگیری کرد.

go ahead

اقدام کردن، شروع کردن، بفرما

Go ahead and eat.

بفرما بخور.

Go ahead and tell us about the accident.

بیا از حادثه برای ما بگو.

go around

شایع بودن (بیماری)، چرخیدن، دور زدن

I’m not leaving the house if the flu is going around!

اگر آنفلونزا شایع شده خانه را ترک نمی کنم.

We went around the house.

خانه را دور زدیم.

go away

از جایی رفتن، سفر کوتاه (مثلا برای تعطیلات) جایی رفتن

Please go away and don’t come back.

خواهش میکنم از اینجا برو و برنگرد.

Why don’t you and I go away this weekend?

چرا من و تو این آخر هفته یک سفر نرویم؟

go back

برگشتن

He asked me not to go back there.

از من خواست به آنجا برنگردم.

پیشنهاد ما:  کاربرد حرف ربط as در انگلیسی

go by

رد شدن، از کنار کسی یا چیزی گذشتن

You can watch the trains going by from this window.

از پنجره می توانی قطارها را که رد می شود تماشا کنی.

He thought of the days that had gone by.

به روزهایی فکر کرد که گذشته بودند.

go for

انتخاب کردن

I went for steak.

استیک را برای خوردن انتخاب کردم.

go into

وارد جزئیات شدن

I don’t want to go into the details now.

نمی خواهم الان وارد جزئیات شوم.

go off

منفجر شدن، شلیک کردن، در رفتن، صدا دادن آژیر یا زنگ

موبایل

The bomb went off.

بمب منفجر شد.

The gun went off during their struggle.

اسلحه در حین درگیری شلیک شد.

The alarm will go off at 6 a.m.

آلارم ساعت 6 صبح زنگ می خورد.

go on

ادامه دادن، رخ دادن

The meeting went on for an hour.

جلسه یک ساعت ادامه یافت.

We don’t know what went on there.

نمی دانیم آنجا چه اتفاقی افتاد.

go on with

ادامه دادن کاری

Please go on with your homework.

لطفا تکلیف مدرسه ات را ادامه بده.

go out

بیرون رفتن

The went out to dinner.

رفتند بیرون شام بخورند.

go through

تجربه کردن یک رویداد معمولا سخت، بررسی کردن، از لای

چیزی رد شدن

He has gone through a rough time.

دوره سختی را گذرانده.

We went in through the window.

از لای پنجره داخل شدیم.

Every morning, she goes through her mail over a cup of coffee.

هر صبح سر قهوه خوردن ایمیل اش را چک می کند.

go through with

انجام دادن

She decides to go through with the surgery.

او تصمیم گرفت عمل جراحی را انجام دهد (اجازه دهد روی او عمل انجام شود).

He bravely went through with the ceremony.

او شجاعانه مراسم را تا آخر انجام داد.

go with

انتخاب کردن، ست و جور شدن

Go with the red dress.

آن لباس قرمز را انتخاب کن.

Does this red skirt go with this pink blouse?

این دامن قرمز به آن بلوز صورتی می آید (با هم ست میشود)؟

 

افعال مرکب دیگری هم با این فعل هست که به نسبت کم کاربردتر هستند.

سعی کنید این افعال را به جای حفظ کردن، داخل متن یاد بگیرید تا فراموش نکنید.

 

مثال ها:

Do I have to go through customs?

باید از بخش گمرک رد شوم؟

I went through passport control again.

دوباره از بخش کنترل گذرنامه رد شدیم.

Al went through the gate in the truck.

ال سوار بر ماشین از میان دروازه رد شد.

Yeah! Let’s go into the forest to play.

آره! بیایید برویم داخل جنگل و بازی کنیم.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *