گرامر

کاربرد و معنی So am I در زبان انگلیسی

So am I

Neither am I

هر دوی این ترکیب ها به معنی «همچنین، من هم همینطور» است.

برای این گرامر باید با مفهوم «افعال کمکی در زبان انگلیسی» آشنا باشید.

اول دو مثال ببینید:

A: I’m a student.

B: So am I.

من دانشجو هستم.

من هم دانشجو هستم.

C: I’m not a student.

D: Neither am I.

من دانشجو نیستم.

من هم دانشجو نیستم.

 

کاربرد اصلی این دو ترکیب در پاسخ «همچنین» دادن است.

ترکیب اولی در جملات مثبت و دومی در جملات منفی استفاده می شود.

جمله منفی جمله ای است که در آن not به شکلی وجود دارد:

I’m not a student.

I do not like that.

I have not bought a ticket.

نحوه ساختن این دو ترکیب

ساخت این دو ترکیب عين هم است:

{ضمیر یا نهاد} + {فعل کمکی} + So

{ضمیر یا نهاد} + {فعل کمکی} + Neither

منظور از فعل کمکی، فعلِ کمکی متناظر با جمله قبلی و نهاد است. چند نمونه ببینید:

A: I am a student.

فعل جمله “am” از افعال to be است. بنابراین ترکیب نهایی:

B: So am I.

جوابهای مشابه ممکن دیگر:

A: I’m a student.

B: So am I.

C: So is John.

D: So are my children.

توجه کنید چطور فعل کمکی متناظر با نهاد یا ضمیر تغییر می کند. مثال دومی چون نهاد john سوم شخص مفرد است از is و برای مثال سوم چون جمع سوم شخص است از are استفاده شد.

غیر از افعال am/is/are ممکن است از افعال کمکی زمانهای دیگر هم استفاده شود:

A: He was a student.

B: So was I.

C: So was john.

او یک دانشجو بود.

من هم دانشجو بودم.

جان هم دانشجو بود.

 

زمان حال ساده

برای زمان حال ساده از افعال کمکی do , does استفاده می کنیم:

A: I like her.

B: So do I.

C: So does John.

از او خوشم می آید.

من هم از او خوشم می آید.

جان هم از او خوشش می آید.

 

مجددا توجه کنید چطور برای john از فعل کمکی does به جای do استفاده شد.

زمان گذشته ساده

برای زمان گذشته ساده از فعل کمکی did استفاده میکنیم:

A: I liked her.

B: So did I.

C: So did Anna.

از او خوشم آمد.

من هم از او خوشم آمد.

آنا هم از او خوشش آمد.

 

زمان ماضی نقلی

برای زمان ماضی نقلی از فعل کمکی have , has استفاده می کنیم:

A: I have done my homework.

پیشنهاد ما:  ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

B: So have I.

C: So has Betty.

تکالیف مدرسه ام را انجام داده ام.

من هم همینطور.

بتی هم تکالیف مدرسه اش را انجام داده.

 

برای betty که سوم شخص مفرد است از has استفاده شد (گرامر ماضی نقلی را ببینید).

 

زمان ماضی بعید

برای زمان ماضی بعید از فعل کمکی had استفاده می کنیم:

A: I had done my homework.

B: So had I.

C: So had Betty.

تکالیف مدرسه ام را انجام داده بودم.

من هم همینطور.

بتی هم تکالیف مدرسه اش را انجام داده بود.

 

سایر افعال کمکی

از افعال کمکی دیگر مانند can, could و مانند آن هم متناظر با جمله اول استفاده می شود:

A: I can ride a horse.

B: So can I.

من بلدم اسب سواری کنم.

من هم می توانم.

A: I should have done that.

B: So should I.

C: So should Betty.

باید این کار را می کردم.

من هم باید این کار را می کردم.

بتی هم باید این کار را می کرد.

 

ترکیب neither هم دقیقا همینطور است. فقط برای جمله های منفی استفاده می شود:

A: I can’t do ride a horse.

B: Neither can I.

C: Neither can Betty.

A: He has not done his homework

B: Neither have I.

C: Neither Has Anna.

مثال ها:

You did? So did I. How spooky!

آره؟ من هم همینطور. چه ترسناک!

So do I. What’s his name?

من هم همینطور. اسم اش چیست؟

Don’t worry. Neither do I.

نگران نباش. من هم ورزش نمی کنم.

That’s incredible! So do I.

این باورنکردنی است! من هم همینطور.

41
ایجاد شده در توسط admin

آزمون !So am I

1 / 10

I watched television last night. ......

2 / 10

Mary can sing hip-hop. ......

3 / 10

She didn't pass the test. ......

4 / 10

They were late. ......

5 / 10

I don't know the answer. ......

6 / 10

I've never been to France. ......

7 / 10

He had gone to school. ......

8 / 10

I wasn't shocked. ......

9 / 10

 This homework's hard - I can't do it. ......

10 / 10

I've got a new bike. ......

امتیاز شما

میانگین امتیازها 80%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *