گرامر

کاربرد و مفهوم like, as if, as though در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

like, as if, as though

انگار

That house looks like it’s going to fall down.

That house looks as if it’s going to fall down.

آن خانه جوری به نظر می رسد انگار بخواهد پایین بریزد.

She behaved as if I wasn’t there.

جوری رفتار کرد انگار من آنجا نبودم.

They were shouting as though in panic.

آنها داشتند فریاد می زدند انگار که وحشت کرده باشند.

The house looked as if nobody lived in it.

خانه جوری به نظر می رسید انگار کسی داخلش زندگی نمی کرد.

It looks as if it’s going to rain.

به نظر می رسد انگار می خواهد باران بیاید.

We took an umbrella because it looked like it was going to rain.

ما چتر برداشتیم چون به نظر می رسید انگار بخواهد باران ببارد.

 

واژه ی like نسبت به as if و as though خودمانی تر و محاوره ای تر است.

It looks as if she isn’t coming. or It looks as though she isn’t coming.

به نظر نمی رسد او بیاید.

It sounds like they’re having a party next door.

انگار خانه بغلی مهمانی دارند.

I don’t like Tim. He talks as if he knows everything.

از تیم خوشم نمی آید. جوری حرف می زند انگار همه چیز را می داند.

 

مثال ها:

She looks as if she’s been crying.

به نظر می رسد در حال گریه کردن بوده.

It smells as if something’s burning.

بویی می آید که انگار چیزی دارد می سوزد.

It was as if a bomb exploded in my head.

انگار بمبی در سرم منفجر شد.

He looked after me as if I was his son.

او از من انگار که پسرش باشم مراقبت می کرد.

پیشنهاد ما:  کاربرد ain't در زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *