گرامر

کاربرد In case در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

In case

اگر، مبادا، چنانچه، برای حالتی که

Your car should have a spare wheel in case you have a puncture.

ماشین شما باید برای حالتی که پنچر می کنید یک لاستیک زاپاس داشته باشد.

I’ll leave my mobile phone switched on in case Jane calls.

گوشی ام را روشن می گذارم برای اینکه شاید جین تماس بگیرد.

We’ll buy some more food in case Tom comes.

برای اینکه ممکن است تام بیاید کمی دیگر خوردنی می خریم.

In case of fire, please leave the building quickly.

در صورت آتش سوزی، لطفا ساختمان را سریع ترک کنید.

In case of emergency, call this number.

در شرایط اضطراری، با این شماره تماس بگیرید.

just in case

محض احتیاط، احتياطا

I don’t think it will rain, but I’ll take an umbrella just in case.

فکر نمی کنم باران ببارد، ولی محض احتیاط یک چتر بر می دارم.

مثال ها:

“Hello,” he said, just in case.

او محض احتیاط گفت «سلام»

‘In case anything happens,’ said Fame.

فیم گفت «شاید اتفاقی افتاد.»

“Good evening,” the little prince said, just in case.

شازده کوچولو، محض احتیاط، گفت «شب به خیر.»

I’m taking my laptop in case I need it for work.

احتیاطا دارم لپ تاپم را میبرم شاید برای کار لازم بشود.

پیشنهاد ما:  کاربرد و معنی works for me در زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *