گرامر

کاربرد tough call در زبان انگلیسی

tough call

انتخاب سخت، تصمیم مشکل، دوراهی

It’s tough call, but I choose Mary.

انتخاب سختی است ولی من مری را انتخاب می کنم.

A: Do you want to go to the club with Susan or the pool with Mary?

B: Tough call.

آ: می خواهی با سوزان به باشگاه بروی یا با مری به استخر؟

ب: انتخاب سختی است.

 

مثال:

Hmmm. Tough call. Why don’t you just tell him you’re short of cash?

هوم. انتخاب سختی است. چرا صرفا به او نمیگویی پول نقد کم داری.

پیشنهاد ما:  کاربرد های many, much, a few, a little, a lot of, lots of

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *