گرامر

کاربرد Used to در زبان انگلیسی

Used to

از این ترکیب برای اشاره به کاری استفاده می شود که به شکل مرتب در گذشته انجام می شده ولی دیگر نمی شود. یا کاری که بر اساس عادت انجام می شده و دیگر نمی شود.

Nicola doesn’t travel much these days. But she used to travel a lot.

نیکول این روزها زیاد سفر نمی رود. ولی قبلا زیاد مسافرت می رفت.

I used to walk 2 miles a day.

قبلا روزی 2 مایل پیاده روی می کردم.

 

در این ترکیب اگر فعل دومی وجود داشته باشد به صورت مصدر خالی می آید. نه با to و نه با ing و نه فرم گذشته.

I used to jog in the morning.

عادت داشتم صبح ها بدوم.

He used to smoke 40 cigarettes a day.

او قبلا روزی 40 نخ سیگار می کشید.

I used to play tennis a lot but I don’t play much now.

قبلا خیلی تنیس بازی می کردم ولی الان زیاد بازی نمی کنم.

This building is now a furniture shop. It used to be a cinema.

این ساختان الان مبلمان فروشی است. قبلا سینما بود.

 

در این نوع استفاده ترکیب used to بدون تغییر و همیشه مربوط به گذشته است. یعنی به طور عادی چیزی مثلا به صورت use to وجود ندارد.

تنها در حالتی که جمله منفی شود فرم تغییر می کند:

I used to have long hair.

I didn’t use to have long hair.

قبلا موهای بلندی داشتم.

قبلا موهای بلندی نداشتم.

get used to

عادت کردن به چیزی

be used to

عادت داشتن به چیزی

Lisa is American, but she lives in Britain.

When she first drove a car in Britain, she found it very difficult because she had to drive on the left, not on the right.

الیزا آمریکایی است، ولی او در بریتانیا زندگی می کند.

وقتی بار اول در بریتانیا رانندگی کرد، آن را خیلی سخت دید چون مجبور بود سمت چپ براند نه راست.

She wasn’t used to it.

او به این عادت نداشت.

She wasn’t used to driving on the left.

او به رانندگی سمت چپ عادت نداشت.

But after a lot of practice:

ولی بعد از کلی تمرین:

She got used to driving on the left.

او به رانندگی سمت چپ عادت کرد.

She is used to driving on the left now.

الان او به رانندگی سمت چپ عادت کرده است.

 

در این دو ترکیب فعل بعدی در صورت وجود داشتن به صورت مصدر بعلاوه ing می آید:

I am used to jogging in the morning.

عادت دارم صبح ها بدوم.

Life is not fair, get used to it.

زندگی منصفانه و عادلانه نیست، به آن عادت کنید (با این واقعیت کنار بیایید).

I’m used to waking up early.

عادت دارم صبح زود بیدار شوم.

My dog is not used to warm weather.

سگم به هوای گرم عادت ندارد.

 

برای حالت منفی ترکیب be used to، یک not بعد از فعل be اضافه می شود ولی به used دست نمی زنیم:

I am used to jogging.

I am NOT used to jogging.

I’m not used to jogging.

He is used to jogging.

He isn’t used to jogging.

They are used to jogging.

They aren’t used to jogging.

برای منفی کردن ترکیب get used to از فعل کمکی زمان مربوط به همراه همین ترکیب استفاده کنید:

پیشنهاد ما:  کاربرد (Have (got در زبان انگلیسی

مثلا برای گذشته از didn’t:

I got used to jogging.

I didn’t get used to jogging.

یا برای آینده از Will:

She will get used to it.

She will not (=won’t) get used to it.

یک جمع بندی در مورد شکل فعل دوم

1. در ترکیب used to وقتی به کاری در گذشته اشاره داریم فعل دوم در صورت وجود داشتن به صورت مصدر ساده است:

I used to wake up early.

قبلا زود از خواب بیدار می شدم.

2. ولی دو ترکیب دیگر با get به معنی «عادت کردن» و با be به معنی «عادت داشتن» فعل دوم در صورت وجود داشتن با ing خواهد بود:

I got used to waking up early.

عادت کردم زود از خواب بیدار شوم.

I am used to waking up early.

عادت دارم زود از خواب بیدار شوم.

 

یک نکته نهایی

این دو ترکیب را با هم قاطی نکنید:

used to

کاری را بر اساس عادت در گذشته انجام دادن

get used to

عادت کردن به کاری

 

I didn’t use to ride a horse.

قبلا اسب سواری نمی کردم.

I didn’t get used to riding a horse.

به اسب سواری عادت نکردم.

 

در جمله اول، ترکیب اصلی used to است که انجام کاری را در گذشته به شکل مرتب یا بر اساس عادت نشان می دهد.

وقتی با didn’t منفی شود فعل جمله به شکل طبیعی از used به use تغییر می کند. به عنوان یک نکته کلی، بعد از افعال کمکی مانند do / does / did و حالت های منفی آنها همیشه شکل ساده فعل استفاده می شود.

یعنی چنین جمله ای مطلقا معنی ندارد:

I didn’t used to ride a horse.

ولی در جمله دوم ترکیب اصلی get used to است به معنی عادت کردن. وقتی didn’t اضافه می شود فعل get به شکل ساده ظاهر می شود و used to بعد از آن تغییری نمی کند. یعنی ما اصلا چنین ترکیبی را نداریم:

I didn’t get use to riding a horse.

مثال ها:

I used to love jumping rope.

من قبلا طناب زدن را دوست داشتم.

I’m used to working on a team.

من به کار کردن در تیم عادت دارم.

I used to live in Los Angeles.

قبلا در لس آنجلس زندگی می کردم.

I used to be a big meat eater.

قبلا یک گوشت خور تمام عیار بودم.

0
ایجاد شده در توسط admin

آزمون Used to

1 / 13

I like it now, but I ...... .

2 / 13

I didn't use to ...... this much TV.

3 / 13

I am used to ...... TV.

4 / 13

Allison used to ...... my best friend.

5 / 13

Are you used to ...... spicy food?

6 / 13

My brother is used to ...... early for school.

7 / 13

He didn't ..... wake up early.

8 / 13

He isn't ...... waking up early.

9 / 13

You will not ...... noisy children soon.

10 / 13

He never ...... behave like that.

11 / 13

The cat was used to ...... the wall.

12 / 13

The cat got used to ...... the wall.

13 / 13

The cat used to ...... the wall.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 0%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *