گرامر

کاربرد Whatever در زبان انگلیسی

Whatever

US:

UK:

هر چیزی

Whoever

US:

UK:

هر کسی

Whichever

US:

UK:

هر کدام

Whenever

US:

UK:

هر موقع

Wherever

US:

UK :

هر جایی

However

US:

UK:

هر جوری، به هر نحوی، هر اندازه ای

 

کاربرد اصلی این لغات در جایی است که به افراد یا چیزهایی اشاره می کنیم که شناخته شده نیست:

Whoever did this, did a great job.

هر کسی که این کار را کرد، کارش را عالی انجام داده.

Wherever you put the vase, it’s OK.

گلدان را هر جا بگذاری خوب است.

Whatever, Whichever

دو لغت whatever و whichever می توانند ضمیر یا determiner باشند.

منظور از determiner ترکیب ها و لغات زیر است:

1. حرف اضافه the

2. حروف اضافه a و an

3. انواع ضمایر اشاره مانند this و that

4. کمیت سنج هایی مانند a few و lots of

5. صفات ملکی مانند my و your

Do whatever you like.

هر کاری دوست داری بکن.

Whatever goes wrong, one can turn to an engineer.

هر مشکلی که رخ دهد، آدم می تواند به سراغ یک مهندس برود.

Please take whatever you want from the fridge.

لطفا هر چه می خواهی را از یخچال بردار.

These engineers work on whatever task needs to be done.

این مهندس ها روی هر کاری که لازم باشد انجام شود کار می کنند.

Whichever field you choose, you will make an impact.

هر شاخه ای را انتخاب کنی، موثر خواهی بود.

Choose whichever time suits you best.

هر زمانی که برایت بهتر است را انتخاب کن.

Choose whichever suits you best.

هر کدام که برایت بهتر است را انتخاب کن.

Whoever

لغت whoever ضمیر است:

Whoever you ask, you will get the same answer.

از هر کسی که بپرسی، یک جواب ثابت را می گیری.

Whoever you are, you have the potential to impact society.

هر کسی که هستید، پتانسیل این را دارید که روی جامعه تاثیر بگذارید.

Wherever, Whenever, However

لغات Wherever، Whenever و However قید هستند:

Call whenever you like.

هر موقع دوست داشتی زنگ بزن.

Whenever there is a problem, an engineer will fix it.

هر موقع مشکلی پیش بیاید، یک مهندس می تواند آن را درست کند.

Wherever you live, you have the right to vote.

هر جایی که زندگی کنی، حق رای دادن را داری.

Wherever you look, you’ll see the work of an engineer.

هر جایی که نگاه کنید، کار یک مهندس را می بینید.

However you look at it, a career in engineering is exciting.

یک شغل مهندسی، به هر نحوی که به آن نگاه کنید، شغلی پرهیجان است.

However you try to explain it, I still can’t understand it.

هر جوری آن را توضیح دهی، باز متوجه نمی شوم.

 

چند نکته اضافه

1. جملات سوالی تاکیدی

اضافه کردن -ever مانند ترکیب های بالا گهگاه برای تاکید در سوال های Wh هم استفاده می شود بدون اینکه معنی را تغییر دهد. یعنی به جای what از whatever استفاده می شود با همان معنا ولی با تاکید بیشتر:

پیشنهاد ما:  تفاوت و کاربرد استفاده a و an در زبان انگلیسی

What do you mean?

منظورت چیست؟

Whatever do you mean?

منظورت چیست؟

When are you going to stop complaining?

کِی قرار است دست از نق زدن برداری؟

Whenever are you going to stop complaining?

پس کِی قرار است دست از نق زدن برداری؟

 

2. استفاده از whatever در جمله های مبهم برای نشان دادن بی میلی به جواب دادن یا اهمیت ندادن

این مورد استفاده از whatever را ببینید:

A: Do you want to come?

B: Whatever.

آ: می خواهی بیایی؟

ب: هر چی.

 

در مثال بالا، گوینده به تمایلی به صحبت ندارد با اهمیتی به جواب نمی دهد.

 

3. ترکیب or whatever برای اشاره به سایر چیزهای مشابه

I used to meet customers in cafes, fast foods or whatever.

قبلا مشتری ها را در کافه، فست فود و این جور جاها ملاقات می کردم.

They wanted me to play piano, guitar or whatever, but I rejected them.

می خواستند من پیانویی، گیتاری چیزی بزنم، ولی من رد کردم.

You could put an ad in some magazine, newspaper, or whatever.

می توانی داخل مجله، روزنامه یا چیزهایی مثل اینها تبلیغ بزنی.

مثال ها:

“A sheep eats whatever it finds.”

«یک گوسفند هر چیزی را که پیدا کند می خورد.»

50% Black, 25% White, 25% Whatever matches his eyes

%50 سیاه، 25% سفید، 25% هر چیزی که با چشمانشان ست و هماهنگ باشد

We shall defend our island, whatever the cost may be.

ما از جزیره مان دفاع خواهیم کرد، بهایش هر چقدر که ممکن است باشد.

Gary: It doesn’t matter. Whatever interests you.

گری: اهمیتی ندارد. هر چیزی که به آن علاقه داشته باشی.

And you would watch the twilight whenever you wanted to…

و هر موقع بخواهی شفق را تماشا میکنی…

1
ایجاد شده در توسط admin

آزمون whatever

1 / 10

Sit ...... you like.

2 / 10

...... says that is a liar.

3 / 10

...... you look at it, it's going to cost a lot.

4 / 10

You have our support, ...... you decide.

5 / 10

You can ask for help ...... you need it.

6 / 10

He wanted to take no risks, ...... small.

7 / 10

...... she goes, there are crowds of people waiting to see her.

8 / 10

Send it to ...... is in charge of sales.

9 / 10

...... decision he makes I would support it.

10 / 10

...... carefully I explained, she still didn't understand.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 60%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

یک دیدگاه

  1. بسیار مقالات خوب و ارزشمندی در اختیار عموم قرار میدین واقعا عالی هستین موفق باشین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *