گرامر

کاربرد will, shall در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

Will, Shall

Will

فعل کمکی برای نشان دادن انجام کاری در آینده

Oh, I’ve left the door open. I’ll (=I will) go and shut it.

اوه، در را باز گذاشته ام. می روم و آن را می بندم.

I’ll go out tonight.

امشب بیرون خواهم رفت.

| He will go out tonight.

امشب او بیرون خواهد رفت.

I will not go out tonight. I won’t (=will not) go out tonight.

امشب بیرون نخواهم رفت.

Can you give Tim this book?

Sure, I’ll give it to him when I see him this afternoon.

می توانی این کتاب را به تیم بدهی؟

حتما، این بعد از ظهر که ببینمش آن را به او خواهم داد.

 

Will you please turn the music down?

می شود لطفا صدای موسیقی را کم کنی؟

Won’t you be happy with her?

با او خوشبخت نخواهی بود؟

 

Shall

از Shall برای اول شخص (من و ما) کاربرد آن دقیقا مانند Will است: نشان دادن کاری در آینده. این فعل کمکی معمولا برای سوال کردن استفاده می شود نه جمله ی خبری.

Shall I open the window?

(می خواهی) پنجره را باز کنم؟

Shall we go?

برویم؟

Where shall we have lunch?

کجا ناهار بخوریم؟

I shall be late this evening. I will be late this evening.

امشب دیر می آیم.

We shall (or We will) probably go to France in June.

ژوئن احتمالا به فرانسه خواهیم رفت.

I shan’t (=shall not) be here tomorrow.

فردا اینجا نخواهم بود.

 

مقایسه ی will و shall در جمله سوالی:

Shall I shut the door? (= Do you want me to shut it?)

در را ببندم؟ (می خواهی من در را ببندم؟)

Will you shut the door? (= I want you to shut it)

می شود در را ببندی؟ (می خواهم تو در را ببندی.)

 

[su_note note_color=”#067e8a” text_color=”#ffffff” radius=”10″]کلمه Shall برای غیر از I و We به معنی باید هم استفاده می شود: You shall go! تو باید بروی![/su_note]

 

مثال های بیشتر:

Marius turned his back to her and said, ‘Then I shall have to go away.’

ماریوس به او پشت کرد و گفت «پس من باید از اینجا بروم.»

Mary: What shall I do? Perhaps someone will let me sleep on their floor.

مری: چه کار کنم؟ شاید کسی بگذارد کف خانه شان بخوابم.

I am dying, I beg you to come. I shall die easier with your forgiveness.

دارم می میرم، التماس میکنم بیا. با بخشش تو راحت تر میمیرم.

Man: Hey look – there’s a film on TVC 1, Anaconda. Shall we watch that?

پیشنهاد ما:  may, might در زبان انگلیسی

هی ببین – تی وی سی 1 فیلم دارد، آناکوندا. تماشایش کنیم؟

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *