گرامر

گذشته استمراری در زبان انگلیسی

از گذشته استمراری برای اشاره به کاری استفاده می شود که در زمان مشخصی در گذشته در حال انجام یا در جریان بوده.

ساخت گذشته استمراری

گذشته استمراری در انگلیسی با این ترکیب ساخته می شود:

ing+ فعل + was/were

در زمان گذشته استمراری، برای ضمایر مختلف از شکل های مختلف فعل to be استفاده می شود:

I was

you/we/they were

he/she/it was

I was crossing the street.

داشتم از خیابان رد می شدم.

It was raining.

داشت باران می بارید.

They were driving to work.

آنها داشتند با ماشین سر کار می رفتند.

Mike was having a shower.

مایک داشت دوش می گرفت.

 

حين تعریف کردن یک ماجرا در گذشته برای چیدن صحنه از گذشته استمراری استفاده می شود:

The sun was shining and the birds were singing as the elephant came out of the jungle.

وقتی فیل از جنگل بیرون آمد خورشید داشت می تابید و پرنده ها داشتند آواز می خواندند.

They were waiting for the bus when the accident happened.

منتظر اتوبوس بودند که حادثه رخ داد.

 

برای قطع کردن یک رویداد استمراری گذشته از گذشته ساده استفاده می شود:

They were waiting for the bus when the accident happened.

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]برای این زمان ممکن است از واژه while (به معنی «در حین») استفاده شود.[/su_note]

While I was watching TVI heard a noise.

در حینی که داشتم تلویزیون تماشا می کردم صدایی شنیدم.

سوالی کردن

برای سوالی کردن جملات گذشته استمراری کافیست فعل Was / were اول جمله و قبل از فاعل بیاید:

He was watching TV.

Was he watching TV?

They were waiting in line.

Were they waiting in line?

برای ضمایر «من و ما» وقتی جمله سوالی شود معمولا ضمایر به «تو و شما» تغییر می کند:

We were listening to music.

ما داشتیم به موسیقی گوش می دهیم.

Were you listening to music?

شما داشتید به موسیقی گوش می دهید؟

منفی کردن

برای منفی کردن کافیست یک not بعد از فعل Was / were اضافه شود:

We were watching TV.

داشتیم تلویزیون تماشا می کنیم.

We were not watching TV.

ما در حال تماشای تلویزیون نبودیم.

 

توجه کنید این not معمولا مخفف می شود:

We weren’t watching TV.

It was raining.

دارد باران می بارد.

It wasn’t raining.

باران نمی بارد.

 

مخفف ها به این شکل اعمال می شود:

was not = wasn’t

were not = weren’t

I was Wondering … ترکیب

برای درخواست های مودبانه از این ترکیب استفاده می شود:

پیشنهاد ما:  معنی و کاربرد Give در زبان انگلیسی

I was wondering if I could borrow your car tonight?

نمی دانم آیا امکان دارد امشب ماشینت را امانت بگیرم؟

اینجا Wonder معنی «با خود فکر کردن، از خود پرسیدن» می دهد. روی هم این ترکیب معمولا «نمی دانم» ترجمه می شود. if هم آیا ترجمه می شود.

I was wondering if you’d like to come to dinner.

داشتم فکر می کردم آیا دوست داری برای شام به خانه من بیایی؟

مثال ها:

Miss Hayden was writing letters in the library.

دوشیزه هیدن داخل کتابخانه داشت نامه هایی می نوشت.

And Coyotito was writing on a big piece of paper.

و کویوتیتو داشت روی تکه کاغذ بزرگی چیزی می نوشت.

It was Thumper, who was eating clover with his family.

این شامپر بود که با خانواده اش داشت شبدر میخورد.

Mills was carrying a pile of papers on the Gould case.

میلز یک توده کاغذ مربوط به پرونده ی گولد را حمل می کرد.

/10

آزمون گذشته استمراری

1 / 10

بر اساس فعل داده شده داخل پرانتز زمان گذشته استمراری بسازید:

John (play) ...... tennis.

2 / 10

My brother and sister ...... playing tennis at 11 am yesterday.

3 / 10

It ...... .

4 / 10

Why ...... he having lunch at 4 pm?

5 / 10

بر اساس فعل داده شده داخل پرانتز زمان گذشته استمراری بسازید:

We (not/listen) ...... to music when the murder happened.

6 / 10

I ...... a book when I heard a noise.

7 / 10

بر اساس فعل داده شده داخل پرانتز زمان گذشته استمراری بسازید:

You (study) ...... at three o'clock.

8 / 10

...... you still working at 7 pm last night?

9 / 10

بر اساس فعل داده شده داخل پرانتز زمان گذشته استمراری بسازید:

Mr Blue (not/drink) ... coffee in the library when the murder happened.

10 / 10

بر اساس فعل داده شده داخل پرانتز زمان گذشته استمراری بسازید:

 Julie (sleep) .... at 3 in the morning.

امتیاز شما

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *