گرامر

گذشته ساده در زبان انگلیسی

برای ساخت این زمان، از حالت گذشته افعال استفاده می کنیم. توجه کنید افعال در انگلیسی سه شکل دارند: شکل ساده (که در حالت حال ساده استفاده می شود)، شکل گذشته (که اینجا با آن آشنا می شویم) و اسم مفعول که در ماضی نقلی استفاده می شود.

حالت گذشته افعال خود دو دسته هستند

1- گروهی که با قاعده هستند و فقط یک ed به انتهای آن اضافه می شود. مانند:

like / liked

want / wanted

travel / travelled

2- حالت بی قاعده که شکل فعل عوض می شود:

am, is / was

are / were

write / wrote

see / saw

go / went

get / got

think / thought

do / did

Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He Lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died.

وولفگانگ آمادوس موتسارت آهنگساز و نوازنده ی اتریشی بود. او از سال 1756 تا 1791 زندگی می کرد. او از سن پنج سالگی آهنگسازی را شروع کرد و بیش از 600 قطعه موسیقی نوشت. وقتی مرد فقط 35 سال سن داشت.

I work in a travel agency now. Before that I worked in a department store.

من الان در یک آژانس مسافرتی کار می کنم. قبلا از آن در یک مرکز خرید کار می کردم.

We invited them to our party, but they decided not to come.

ما آنها را به مهمانی مان دعوت کردیم، ولی آنها تصمیم گرفتند نیایند.

نگران حفظ کردن حالت گذشته افعال نباشید. داخل متن کم کم آنها را خودکار یاد می گیرید بدون اینکه متوجه شوید.

I was there.

من آنجا بودم.

They were there.

آنها آنجا بودند.

I did that.

من این کار را کردم.

I was angry because they were late.

من عصبانی بودم چون آنها دیر کردند.

Was the weather good when you were on holiday?

وقتی در تعطیلات بودی هوا خوب بود؟

 

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]برای منفی کردن حالت گذشته از did not قبل از شکل ساده ی فعل استفاده می کنیم I did not like her. از او خوشم نیامد. Mike did not like her. مایک از او خوشش نیامد.[/su_note]

برای افعال to be از did استفاده نمی شود، مستقیما از not استفاده کنید: The film wasn’t (=was not) very good. I did not enjoy it much. فیلم خوب نبود. از آن زیاد لذت نبردم.

برای سوالی کردن حالت گذشته از فعل کمکی did و حالت ساده ی فعل استفاده می کنیم: Did you go there? Did he see you? آنجا رفتی؟ او تو را دید؟ Did you like her? از او خوشت آمد؟ Did Mike like her? مایک از او خوشش آمد؟ مجددا برای سوالی کردن افعال to be مستقیما از خود آن استفاده می شود نه did: Were you there? تو آنجا بودی؟

پیشنهاد ما:  کاربرد و معنی One and Ones در زبان انگلیسی

مثال ها:

Suicides liked the bridge, too.

کسانی که قصد خودکشی داشتند هم از پل خوششان می آمد.

I must say I liked my new look.

باید بگویم از ظاهر جدیدم خوشم آمد.

So you liked the place, then?

خوب پس از آنجا خوشت آمد؟

I liked the contemporary design.

از آن طراحی امروزی خوشم آمد.

[quiz-cat id=”6434″]

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *