گرامر

may, might در زبان انگلیسی

may, might

کاربرد اول: فعل کمکی به معنای «ممکن بودن»

به صورت رسمی may برای زمان حال و might گذشته آن است. ولی در عمل اکثر مواقع این دو به راحتی به جای هم قابل استفاده هستند (در انگلیسی محاوره ای might به مراتب متداول تر از may است).

I may/might go home early if I’m tired.

اگر خسته باشم ممکن است زودتربه خانه بروم.

 

از may have و might have برای بیان رویدادی که ممکن است در گذشته رخ داده یا نداده باشد استفاده می کنیم:

He may/might have visited Italy before settling in Nuremberg.

ممکن است قبل از ساکن شدن در نورمبرگ به ایتالیا سر زده باشد.

I may/might have seen her before.

ممکن است قبلا او را دیده باشم.

 

فقط یک مورد استثنا برای استفاده از may have و might have وجود دارد.

وقتی نتیجه نهایی هنوز مشخص نباشد هر دو قابل استفاده به جای هم هستند:

I think that comment may/might have offended some people.

فکر می کنم آن گفته ممکن است به بعضی ها برخورده باشد.

 

ولی اگر رویداد مورد اشاره در واقع رخ نداده باشد باید از might have استفاده کنید:

The draw against Italy might have been a turning point, but it didn’t turn out like that.

تساوی برابر ایتالیا ممکن بود یک نقطه عطف باشد، ولی اینجور از آب در نیامد.

 

به شکل رسمی فرق جزئی may و might این است که may برای مواردی استفاده می شود که بحث امکان و احتمال باشد:

I may go there.

و might برای وقتی است که با حالت های فرضی سر و کار داریم:

If you hurry, you might get there on time.

ولی در عمل همانطور که گفته شد بیشتر مواقع به راحتی به جای هم استفاده می شوند.

 

کاربرد دوم: درخواست های مودبانه

May I borrow the car tomorrow?

امکان دارد فردا ماشین را قرض بگیرم؟

May we come a bit later?

ممکن است کمی بعدتر بیاییم؟

 

در موارد نادرتر اگر بخواهیم درخواستمان خیلی مودبانه باشد از might هم می توانیم استفاده کنیم:

Might I ask you a question?

ممکن است یک سوال بپرسم؟

 

اگر درخواست به صورت گذشته باشد از might استفاده می شود:

He asked if he might borrow the car.

او پرسید آیا ممکن است ماشین را قرض بگیرد.

پیشنهاد ما:  کاربرد ?How Long (چه مدت) در زبان انگلیسی

They wanted to know if they might come later.

می خواستند بدانند امکان دارد بعدا بیایند.

 

کاربرد سوم: اجازه دادن یا ندادن

معمولا از may استفاده می شود. در فارسی معمولا «توانستن» ترجمه می شود. مثال ها را ببینید:

You may take only one brochure.

فقط یک بروشور را می توانی برداری.

If you have finished the exam, you may leave the room.

اگر امتحان را تمام کرده ای، می توانی اتاق را ترک کنی.

 

یا وقتی نمی خواهیم به کسی اجازه کاری را ندهیم:

You may not park your car in front of the gate.

ماشینتان را جلوی دروازه پارک نکنید.

You may not take more than one brochure.

بیشتر از یک بروشور نمی توانید بردارید.

 

کاربرد چهارم: بیان آرزوی خوب برای دیگران

May you both live a long and happy life together.

امیدوارم هر دو با هم زندگی طولانی و شادی داشته باشید.

May the New Year bring you love and happiness.

امیدوارم سال نو برای شما عشق و خوشبختی به همراه بیاورد.

 

مثال ها:

He might have had a presentation.

شاید ارائه ای داشته.

It might have been a new kind of baobab.

آن ممکن بود یک نوع جدید از بائوباب باشد.

Well, I might have had children by now.

خوب، ممکن بود تا الان بچه دار شده بودم.

Well, I might have had children by now.

خوب، تا الان احتمالا بچه داشتم.

He might have had a presentation to give.

شاید ارائه ای برای دادن داشته.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *