نوشتن (writing)

نوشتن سطح A1

تمرین نوشتن یکی از مهمترین بخش های آموزش زبان انگلیسی میباشد تا به خوبی و عمقی انگلیسی را یاد بگیرید. این نقطه صفر را شروع کنید و نوشتن خود را تقویت کنید.

نوشتن سطح A2

در این قسمت تمرین نوشتن به موضوعات کاربردی که ممکن است برای هر شخصی پیش بیاد را ادامه میدهیم و نوشتن شما را تقویت می کنیم.

نوشتن سطح B1

در اینجا آموزش های نوشتن همراه با تمرین های پیشرفته تر را اضافه کرده ایم با روش های مدرن و جدید مهارت نوشتن انگلیسی شما تقویت خواهد شد.

نوشتن سطح B2

تمرین های پیچیده و آموزش های پیچیده تر نوشتن را در این قسمت میتوانید مشاهده کنید.