گرامر

افعال سببی در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

افعال سببی

افعال سببی یا causative verbs زمانی استفاده می شود که می خواهیم در مورد کاری صحبت کنیم که شخص دیگری برایمان انجام داده یا باعثش شده. یا وقتی شخص دیگری را مجبور به انجام آن کرده ایم.

اول این دو نمونه را مقایسه کنید:

I cleaned my house.

خانه ام را تمیز کردم.

I had my house cleaned.

دادم کسی خانه ام را تمیز کرد.

 

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]در مثال اول ما خودمان کار را انجام داده ایم که زمان حال ساده است.[/su_note]

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]نمونه دوم از حالت گذشته فعل سببی have استفاده کردیم تا بگوییم شخص دیگری خانه را تمیز کرد.[/su_note]

 

افعال سببی پرکاربرد این چهار تا هستند (داخل پرانتز حالت گذشته این افعال نوشته شده که پرکاربرد است):

Have (had)

Get (got)

Make (made)

Let (let)

در زیر ترکیب های این افعال سببی را با مثال بررسی می کنیم:

1. Have/Get + object + past participle

Have/Get something done

ساختار فعل سببی

فعل سببی have یا get بعلاوه مفعول جمله بعلاوه اسم مفعول فعل

استفاده: برای گفتن اینکه کس دیگری ترتیب کاری را برای ما داده

برای زمان گذشته ساده از شکل گذشته have استفاده می کنیم:

I had my car washed.

دادم ماشینم را شستند.

John had his house painted.

جان داد خانه اش را نقاشی کردند.

 

برای آینده از will have استفاده می کنیم:

I will have my car washed.

خواهم داد ماشینم را بشویند

John will have his house painted.

جان خواهد داد خانه اش را نقاشی کنند.

 

از لحاظ معنایی استفاده از get به جای have هیچ فرقی ندارد فقط کمی رسمی تر است:

برای گذشته ساده از حالت گذشته فعل get یعنی got استفاده می کنیم:

He got his washing machine fixed.

داد ماشین لباسشویی اش را تعمیر کردند.

 

برای آینده از Will get استفاده می کنیم:

I will get my hair cut next week.

هفته بعد می دهم موهایم را کوتاه کنند.

 

در مثال بالا اسم مفعول cut خود آن است.

 

ساختار دوم و سوم برای وقتی است که می خواهیم کسی را که کار را انجام می دهد یا باعثش می شود مشخص کنیم.

2. Have + person + infinitive

Have someone do something

ساختار

فعل سببی have بعلاوه شخص بعلاوہ حالت مصدری فعل

استفاده: در این ترکیب ما مشخص می کنیم که چه کسی کار را انجام می دهد به این معنی که ما از آنها خواسته ایم این کار را بکنند، یا آنها را مجبور کرده ایم یا باعث شده ایم که آنها این کار را بکنند.

مجددا برای گذشته از had و برای آینده از will have استفاده می کنیم:

I had the electrician look at my broken light.

دادم برقکار نگاهی به چراغ شکسته انداخت.

The teacher had the students write the answers on the whiteboard.

معلم از دانش آموزها خواست جواب ها را روی تخته سفید بنویسند.

She will have Jim send the letter.

او خواهد داد جیم نامه را ارسال کند.

 

3. Get + person + to + infinitive

Get someone to do something

ساختار: ترکیب get بعلاوه شخص بعلاوه to بعلاوہ حالت مصدر فعل

استفاده: از لحاظ معنایی عین نمونه بالا ولی رسمی تر و کم کاربردتر. از لحاظ ساختاری فقط یک to قبل از مصدر فعل اضافه می شود:

I had the electrician look at my broken light.

I got the electrician to look at my broken light.

دادم برقکار نگاهی به چراغ شکسته انداخت.

I had the cleaner clean under the cupboards.

I got the cleaner to clean under the cupboards.

دادم نظافت کار زیر کمدها را تمیز کرد.

I will have the nurse take your temperature.

I will get the nurse to take your temperature.

از پرستار خواهم خواست دمای بدن شما را بگیرد.

 

4. Make + person + infinitive

Make someone do something

ساختار: فعل make بعلاوه شخص بعلاوہ حالت مصدری فعل

استفاده: وقتی می خواهیم بگوییم کسی را مجبور به انجام کاری کردیم.

I make him wash his hands.

مجبورش می کنم دست هایش را بشوید.

 

برای گذشته از حالت گذشته make یعنی made استفاده می کنیم:

I made him wash his hands.

او را مجبور کردم دست هایش را بشوید.

She made me paint her house.

من را مجبور کرد خانه اش را نقاشی کنم.

 

برای آینده طبیعتا از will make استفاده می کنیم:

She will make me paint her house.

مجبورم خواهد کرد خانه اش را نقاشی کنم.

5. Let + person + infinitive

Let someone do something

ساختار: ترکیب Let بعلاوه شخص بعلاوہ حالت مصدری فعل

استفاده: برای اجازه دادن به دیگران برای انجام کاری

[su_note note_color=”#046cde” text_color=”#ffffff” radius=”10″]نمونه دوم از حالت گذشته فعل سببی have استفاده کردیم تا بگوییم شخص دیگری خانه را تمیز کرد.[/su_note]

She let me paint her house.

گذاشت من خانه اش را نقاشی کنم.

I let my son stay up past midnight.

اجازه دادم پسرم تا بعد از نیمه شب بیدار بماند.

 

خلاصه:

I painted my house.

خانه ام را نقاشی کردم.

I had my house painted.

I got my house painted.

دادم خانه ام را نقاشی کردند.

I had him paint my house.

I got him to paint my house.

دادم او خانه ام را نقاشی کرد.

I made him paint my house.

مجبورش کردم خانه ام را نقاشی کند.

I let him paint my house.

اجازه دادم خانه ام را نقاشی کند.

3
ایجاد شده در توسط admin

آزمون افعال سببی

1 / 20

جمله زیر را مثل نمونه با افعال سببی داخل پرانتز بازنویسی کنید:

I typed the documents. (have)

اسناد را تایپ کردم.

I had the documents typed.

دادم اسناد را برایم تایپ کردند.

I washed my car. (have) ......

2 / 20

3 / 20

جمله زیر را مثل نمونه با افعال سببی داخل پرانتز بازنویسی کنید:

I typed the documents. (have)

اسناد را تایپ کردم.

I had the documents typed.

دادم اسناد را برایم تایپ کردند.

They will edit the letter. (have) ......

4 / 20

جمله زیر را مثل نمونه با افعال سببی داخل پرانتز بازنویسی کنید:

I typed the documents. (have)

اسناد را تایپ کردم.

I had the documents typed.

دادم اسناد را برایم تایپ کردند.

I will build the house. (get) ......

5 / 20

گزینه درست را انتخاب کنید:

دادی تلویزیونت را تعمیر کنند؟

Did you have your TV ...... ?

6 / 20

گزینه درست را انتخاب کنید:

او همیشه می گذارد بچه ها خانه را به هم بریزند.

He always lets the kids ...... the house

7 / 20

گزینه درست را انتخاب کنید:

معلم زیست شناسی مان ما را مجبور می کند شروع هر کلاس یک امتحان بدهیم.

Our biology makes us ...... a test at the beginning of every class.

8 / 20

گزینه درست را انتخاب کنید:

آخرش توانستی کاری کنی قبل از ساعت 9 به رختخواب بروند؟

Did you finally get them ...... to bed by 9?

9 / 20

گزینه درست را انتخاب کنید:

راهنمای موزه همه را مجبور کرد ساختمان را ترک کند.

The museum guide made everyone ...... the building.

10 / 20

گزینه درست را انتخاب کنید:

کِی می دھی چکه کردن داخل حمامت را درست کنند؟

When will you have ...... ?

11 / 20

جمله زیر را مثل نمونه با فعل سببی داخل پرانتز بازنویسی کنید:

The dentist checked my teeth. (have)

دندانپزشک دندانهایم را چک کرد.

I had the dentist check my teeth.

دادم دندانپزشک دندان هایم را چک کند.

My friend fixed my car. (get) ......

12 / 20

جمله زیر را مثل نمونه با فعل سببی داخل پرانتز بازنویسی کنید:

The dentist checked my teeth. (have)

دندانپزشک دندانهایم را چک کرد.

I had the dentist check my teeth.

دادم دندانپزشک دندان هایم را چک کند.

Betty helped me write the report. (get) ......

13 / 20

جمله زیر را مثل نمونه با فعل سببی داخل پرانتز بازنویسی کنید:

The dentist checked my teeth. (have)

دندانپزشک دندانهایم را چک کرد.

I had the dentist check my teeth.

دادم دندانپزشک دندان هایم را چک کند.

The children did their homework. (have) ......

14 / 20

جمله زیر را مثل نمونه با فعل سببی داخل پرانتز بازنویسی کنید:

The dentist checked my teeth. (have)

دندانپزشک دندانهایم را چک کرد.

I had the dentist check my teeth.

دادم دندانپزشک دندان هایم را چک کند.

The secretary typed the report. (have) ......

15 / 20

جمله زیر را مثل نمونه با فعل سببی داخل پرانتز بازنویسی کنید:

The dentist checked my teeth. (have)

دندانپزشک دندانهایم را چک کرد.

I had the dentist check my teeth.

دادم دندانپزشک دندان هایم را چک کند.

The window cleaner washed the windows. (have) ......

16 / 20

جمله زیر را با افعال سببی مشخص شده داخل پرانتز از فارسی به انگلیسی تبدیل کنید:

دادم دندان هایم را چک کنند:

(have) ......

17 / 20

جمله زیر را با افعال سببی مشخص شده داخل پرانتز از فارسی به انگلیسی تبدیل کنید:

دادم دندانپزشک دندان هایم را چک کند:

(have) ......

18 / 20

جمله زیر را با افعال سببی مشخص شده داخل پرانتز از فارسی به انگلیسی تبدیل کنید:

دادم دندانپزشک دندان هایم را چک کند:

(get) ......

19 / 20

جمله زیر را با افعال سببی مشخص شده داخل پرانتز از فارسی به انگلیسی تبدیل کنید:

بچه ها را مجبور کردم زود به رختخواب بروند:

(get) ......

20 / 20

جمله زیر را با افعال سببی مشخص شده داخل پرانتز از فارسی به انگلیسی تبدیل کنید:

خواهم داد دندانپزشک دندان هایم را چک کند:

(have) ......

امتیاز شما

میانگین امتیازها 38%

0%

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *