گرامر

جملات مفعولی در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

جمله های مفعولی یا مجهول یا Passive

اول فرق جمله های فاعلی و مفعولی را ببینید:

در جملات فاعلی تاکید روی فاعل است:

I built the house.

من آن خانه را ساختم.

در جمله های مفعولی تاکید روی مفعول است:

The house was built by me.

خانه توسط من ساخته شد.

 

این ساختار در انگلیسی برای زمان های مختلف قابل ساختن است:

جملات مفعولی در زمان حال ساده:

اسم مفعول + am/is/are

 

اسم مفعولی افعال

This company employs 200 people.

Two hundred people are employed by the company.

این شرکت دویست نفر را در استخدام دارد.

دویست نفر توسط این شرکت استخدام می شوند.

The job is done.

کار انجام می شود.

Is this room cleaned every day?

این خانه هر روز تمیز می شود؟

I’m not invited to parties very often.

من زیاد به مهمانی دعوت نمی شوم.

 

جملات مفعولی در زمان گذشته ساده:

{اسم مفعول} + was/were

برای زمان گذشته از Was , Were استفاده می شود. از Was برای یک نفر و از Were برای جمع.

I built that house in 1961.

That house was built in 1961.

Those houses were built in 1961.

آن خانه را در سال 1961 ساختم.

آن خانه در سال 1961 ساخته شد.

آن خانه ها در سال 1961 ساخته شدند.

 

A lot of money was stolen in the robbery.

پول زیادی در این دستبرد به سرقت رفت.

The police were given the information.

اطلاعات به پلیس داده شد.

 

جملات مفعولی در حال استمراری:

{اسم مفعول} + am/is/are + being

The job is being done.

کار در حال انجام است.

I am being watched.

من در حال پاییده شدن هستم.

He is being taken to hospital.

او در حال برده شدن به بیمارستان است.

 

جملات مفعولی در گذشته استمراری:

{اسم مفعول} + was/were + being

The job was being done.

کار در حال انجام بود.

We were being watched.

ما در حال پاییده شدن بودیم.

He was being taken to hospital.

او در حال برده شدن به بیمارستان بود.

 

جملات مفعولی در ماضی نقلی:

{اسم مفعول} + have/has + been

The job has been done.

کار انجام شده است.

I have been watched.

من پاییده شده ام.

He has been taken to hospital.

او به بیمارستان برده شده است.

 

جملات مفعولی در ماضی بعید:

{اسم مفعول} +had + been

The job had been done.

کار انجام شده بود.

I had been watched.

من پاییده شده بودم.

He had been taken to hospital.

پیشنهاد ما:  کاربرد و معنی های I wish در زبان انگلیسی

او به بیمارستان برده شده بود.

 

جملات مفعولی در آینده ساده:

{اسم مفعول} + will + be

The job will be done.

کار انجام خواهد شد.

She will be watched.

او پاییده خواهد شد.

He will be taken to hospital.

او به بیمارستان برده خواهد شد.

 

مثال ها:

It must have been very hard.

خیلی باید سخت بوده باشد.

She could have been on time.

می توانست سر وقت بیاید.

Our car is being repaired today.

امروز ماشینمان در دست تعمیر است.

That must have been hard.

حتما سخت بوده.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *