سطح A1 صحبت کردنمهارت ها

سه روز خاص

آنچه در این مطلب میخوانید

روز های خاص برا هرکس به دلایلی متفاوت است. این روزها ممکن است با تجربیات یا وقایع مهم در زندگی هر فرد مرتبط باشند. سه روز خاص برای شما چه روزهایی هستند؟ این سوال اولین بخش این پست است.

A: Hello?
B:Hi, it’s me. Do you want to go to the mall?
A: I’m really sorry, but I can’t. I’m not feeling well.
B: OK, I understand. Maybe next time.

الف: سلام؟
ب: سلام، من هستم. میخوای بری بازار؟
الف: من واقعا متاسفم، اما نمی توانم. احساس خوبی ندارم.
ب: باشه، متوجه شدم. شاید دفعه بعد

A: What are we going to bring to Masao?
B: Let’s bring him a new video game.
A: That’s a great idea. How about…?

الف: قرار است چه چیزی برای ماسائو بیاوریم؟
ب: بیایید یک بازی ویدیویی جدید برای او بیاوریم.
الف: این یک ایده عالی است. چطور…؟

تمرین

Student A
A- Ask your partner these questions.
1- When is your birthday?
2- What are you going to do Sunday?
3- What are you going to do tonight?
4- Are you going to watch a movie tomorrow?

B- Now answer your partner’s questions.

C- Read the information about David’s plans for his mother’s birthday party next May.Answer your partner’s questions.

D- Now ask your partner these questions about Betty’s plans for next June.

1- What _ Betty going to do on June 20th?

2- When _ Betty and Liz going to go skydiving?

3- _ Betty going to have a birthday party on June 22nd?

4- _ Betty and Sue going to go to Greece on June 23rd?

Student B
A- Answer your partner’s questions.
B- Now ask your partner these questions.
1- When is your best friend’s birthday?
2- What are you going to do this weekend?
3- Where are you going to go tomorrow night?
4- Are you going to study tonight?

C- Ask your partner these questions about David’s plans for his mother’s birthday party next May.

1- What _ David going to do on May 1st?

2- When _ David and Anna going to plan the menu for his mother’s party?

3- _ David and Anna going to bake a cake on May 4th?

4- _ David going to have a birthday party for his mother on May 4th?

D Now read the information about Betty’s plans for next June. Answer your partner’s questions.

پاسخنامه

A- Student B’s own answers-Sample answers:
1- My birthday is [May 25th]. / It’s [May 25th].
2- I’m going to [sleep].
3- I’m going to [study for a test].
4- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m going to [go to a wedding] tomorrow.

پیشنهاد ما:  یک دستور غذا

B- Student A’s own answers- Sample answers:
1- His / Her / My best friend’s birthday is [April 1st]. / It’s [April 1st].
2- I’m going to [play soccer].
3- I’m going to go [to my friend’s house] tomorrow night.
4- Yes, I am. / No, I’m not. / No, I’m going to [do laundry].

C- Student B’s questions
1- What is David going to do on May 1st?
2- When are David and Anna going to plan the menu for his mother’s party?
3- Are David and Anna going to bake a cake on May 4th?
4- Is David going to have a birthday party for his mother on May 4th?

Student A’s answers – Sample answers:
1- He’s going to buy a birthday gift for his mother / mom.
2- They’re going to plan the menu on May 2nd.
3- No, they’re not. / No, they aren’t. They’re going to bake a cake on May 3rd.
4- Yes, he is.

D- Student A’s questions
1- What is Betty going to do on June 20th?
2- When are Betty and Liz going to go skydiving?
3- Is Betty going to have a birthday party on June 22nd?
4- Are Betty and Sue going to go to Greece on June 23rd?

Student B’s answers- Sample answers:
1- She’s going to graduate.
2- They’re going to go skydiving on June 21st.
3- No, she’s not. / No, she isn’t. She’s going to have a graduation party.
4- Yes, they are.

آموزش صبحت کردن A1 درس دوازده زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *