گرامر

کاربرد had better در زبان انگلیسی

had better

بهتر است…

تقریبا همیشه این ترکیب مخفف می شود:

had better = ‘d better

I have to meet Amy in ten minutes. I’d better go now or I’ll be late.

تا ده دقیقه دیگر باید امی را ببینم. بهتر است الان بروم وگرنه دیرم می شود.

Shall I take an umbrella?

Yes, you’d better. It might rain.

باید چتر بردارم؟

بله، بهتر است (چتر برداری). ممکن است باران ببارد.

You don’t look very well. You’d better not go out tonight.

حالت به نظر خوب نمی آید. بهتر است امشب بیرون نروی.

مثال ها:

‘It had better not be,’ said a man called Archie Ferguson angrily.

مردی به نام آرچی فرگوسن با عصبانیت گفت «بهتر است نباشد.»

“Prince Zigfried, I think I’d better go to bed. I don’t feel very well.”

«شاهزاده زیگفرید، فکر می کنم بهتر است به رختخواب بروم. حالم خیلی خوب نیست.»

Steve: Fine, you’d better wait in the van. I’d rather do this on my own.

استیو: خب، بهتر است تو داخل ون منتظر بمانی. ترجیح می دهم این کار را خودم تنهایی انجام دهم.

Hall stood staring. ‘He was bitten,’ he said. I’d better go and see him.’

هال ایستاده و خیره نگاه می کرد. او گفت «(آن غریبه گاز گرفته شد. بهتر است بروم و او را ببینم.»

پیشنهاد ما:  افعال سببی در زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *