گرامر

کاربرد have to, must, should, ought to در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

have to, must, should, ought to

باید

دو کلمه ی have to و must تقریبا مشابه هستند و نسبت به دو تای بعدی اجبار بیشتری را نشان می دهد. should و ought to بيشتر توصیه است.

 

You can’t turn right here. You have to turn left.

اینجا نمی توانی به راست بپیچی. باید بپیچی سمت چپ (دستور است، الزامی است که اینجا نپیچی).

I have to wear glasses for reading.

برای کتاب خواندن باید عینک بزنم (مجبور هستم که عینک بزنم).

برای سوم شخص مفرد از has to به جای have to استفاده می شود:

Robert can’t come out with us this evening. He has to work late.

رابرت نمی تواند امشب با ما بیرون بیاید. او باید تا دیر وقت کار کند.

حالت گذشته ی have to:

Last week Tina broke her arm and had to go to hospital.

هفته ی قبل دست تینا شکست و مجبور شد به بیمارستان برود (الزام وجود دارد).

must

خود must نسبت به should الزام و اجبار بیشتری را نشان می دهد:

We must be very quiet. We mustn’t (=must not) make any noise.

ما باید خیلی بی صدا باشیم. نباید هیچ سر و صدایی درست کنیم.

You must show your ID card.

باید کارت شناسایی آن را نشان دهی (کاملا الزامی است).

 

فعل must برای زمان های گذشته (مانند ماضی نقلی) «حتما» هم قابل ترجمه است:

She’s late. She must have stuck in traffic.

دیر کرده. حتما در ترافیک گیر کرده.

به طور کلی کاربرد must و should خیلی شبیه است. و خیلی جاها جای هم قابل استفاده هستند.

Should, ought to

این دو واژه هم به معنای «باید» است ولی اجبار کمتری دارند و بیشتر توصیه هستند. مثال ها را ببینید. توجه کنید Ought to کم کاربردتر است و مخصوصا حالت منفی آن به شدت نادر است.

You look tired. You should go to bed.

به نظر خسته می رسی. باید به رختخواب بروی (الزامی وجود ندارد و بیشتر توصیه است).

The government should do more to improve education.

دولت باید برای بهبود وضع آموزش کارهای بیشتری بکند.

Do you think I should (or ought to) apply for this job? Yes, I think you should.

فکر می کنی باید برای این کار درخواست بدهم. بله، فکر می کنم باید (درخواست بدهی).

You should be wearing a helmet.

باید کلاه ایمنی بپوشی (توصیه است نه الزام).

It was a great party last night. You should (or ought to) have come.

پیشنهاد ما:  درس 4: second conditional, past modals for hypothetical situations

دیشب مهمانی معرکه ای بود. باید آمده بودی (بهتر بود آمده بودی نه اینکه مجبور بودی).

What do you suggest we should do?

پیشنهاد می کنی چه کار کنیم؟

I insisted that he should apologize.

من اصرار کردم که او باید عذرخواهی کند.

مثال ها:

Yes, I have to go downtown.

بله، باید بروم مرکز شهر.

You must have health insurance.

باید بیمه درمانی داشته باشی.

Where should we have lunch?

کجا باید ناهار بخوریم؟

I have to buy some new clothes.

باید چند لباس جدید بخرم.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *