گرامر

کاربرد So در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

So

خیلی، آنقدر، بنابراین

Friday feels so good!

جمعه خیلی حس خوبی دارد!

The story was so stupid.

داستان خیلی احمقانه بود.

The book was so good that I couldn’t put it down.

کتاب آنقدر خوب بود که نمی توانستم آن را پایین بگذارم.

I was so tired that I fell asleep in the armchair.

آنقدر خسته بودم که داخل صندلی خوابم برد.

It was still painful so I went to see a specialist.

هنوز درد داشت بنابراین به دیدن یک متخصص رفتم.

مثال ها:

So when did that all change?

خوب این وضع کی تغییر کرد؟

So you’re a teacher. Is that right?

پس تو معلمی. درسته؟

So all’s well that ends well!

خوب آخرش خوب از آب در آمد.

I was so mad at myself. I really wanted that job!

خیلی از دست خودم عصبانی شدم. واقعا آن کار را می خواستم!

پیشنهاد ما:  معنی و کاربرد whose, whom, where در زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *