سطح A1 نوشتنمهارت ها

یک یادداشت سپاسگزاری

آنچه در این مطلب میخوانید

در این قسمت از یادگیری، شما یک نامه سپاگزاری خواهید نوشت. ابتدا نامه نمونه را بخوانید سپس به سوالات پاسخ دهید و با استفاده از جواب هایتان نامه را بنویسید.

تمرین

B- Write the missing months or numbers.

C- Complete the questions and answers in the conversation with the correct form of be going to and the words in parentheses. Use short answers where needed and contractions where possible.

E- Number the lines of the conversation in the correct order.

__ Yes, Sunday sounds good.

__ Hi, Diana. It’s Scott. Do you want to go to the amusement park on Saturday?

__ OK! See you then.

__ I’m afraid I can’t on Saturday. Can we go on Sunday?

پاسخنامه

B
1- February
2- May
3- twenty-eighth
4- thirtieth
5- October
6- December
7- eleventh
8- twelfth

C
1- is Ed going to do
2- He’s going to make
3- Are you going to send
4- I am
5- Am I going to buy
6- you’re not / you aren’t
7- Ed and I are going to buy
8- are you and I going to decorate
9- We’re going to do
10- are Jon and Ben going to make
11- they are
12- Liz is going to help

E 3 1 4 2

کاربرگ

آموزش خواندن A1 درس دوازده زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  درس 11: موسیقی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *