صحبت کردن (speaking)

صحبت کردن سطح A1

آموزش و تمرین های صحبت کردن در انگلیسی برای یادگیری زبان و ارتباط برقرار کردن بسیار مهم است در اینجا به صورت پایه ای و مبتدی صحبت کردن را تمرین می کنیم.

صحبت کردن سطح A2

صحبت های روزمره به انگلیسی و صحبت های کاربردی با مفاهیمی که در مهارت های قبلی یاد گرفتید را شروع می کنیم.

صحبت کردن سطح B1

جملات کاربردی و واقعی صحبت کنید! در اواسط این سطح می توانید در اکثر جملات روزمره صحبت به انگلیسی داشته باشید.

صحبت کردن سطح B2

جملات پیشرفته تر با گسترده کلمات بیشتر آموزش داده میشود تا بتوانید در اکثر صحبت های انگلیسی به راحتی اقدام کنید.